Månadens forskarintervju Cecilia Gärdén

I månadens forskarintervju får ni träffa Cecilia Gärdén, som är universitetslektor inom forskningsområdet informationspraktiker med fokus på informationssökning, informationskompetens och lärande.

Vad handlar din forskning om?

Min forskning följer två olika spår, men spåren har gemensamma beröringspunkter. Jag är medlem i forskningsgruppen Informationspraktiker som intresserar sig för informationsrelaterade aktiviteter i skola, arbetsliv och fritid. Området som vi anknyter till inom biblioteks- och informationsvetenskap har ofta kallats användarstudier. Jag forskar om informationskompetens, informationssökning, informationsanvändning och lärande, mestadels kopplat till olika utbildningsmiljöer. I min avhandling studerade jag informationssökning och informationsanvändning i kommunal vuxenutbildning och kom bland annat fram till att detta är något man talar mycket litet om i skolan. Jag är också medlem i den av VR stödda starka forskningsmiljön The Linnaeus Centre for Research on Learning, Interaction and Mediated Communication in Contemporary Society (LinCS). Framöver hoppas jag kunna djupare studera diskurser och hantverk kring informationssökning kopplat till olika sätt att förstå kunskap och lärande.

Det andra forskningsspåret handlar om lärande i arbetslivet, med fokus på biblioteksorganisationer. Jag har bland annat varit följeforskare i ett stort ESF-projekt (KUB) som fokuserat biblioteken som lärmiljöer och kompetensutveckling. Även i andra projekt har forskningen skett i nära samverkan med bibliotekspraktiken och mina kollegor och jag har utforskat frågor om relationen mellan styrning och stöd, bredd och fördjupning, individens kontra organisationens utveckling och kunskapsspridning och dokumentation.

Hur kommer det sig att du är intresserad av det livslånga lärandet?

Året innan jag blev antagen till forskarutbildningen fick jag chansen att vara med i ett EU‐projekt om vuxenutbildning och lärcentra ur olika perspektiv. Vi besökte flera städer runt om i Europa och i Sverige. Under projektet började jag förstå hur komplex, viktig och spännande frågan om det livslånga lärande är. Under de första åren av forskarutbildningen ingick jag också i en forskargrupp som på uppdrag av Kulturrådet arbetade med folkbibliotekens stöd för vuxnas lärande. Denna bakgrund gjorde att jag valde att arbeta med vuxenstuderande i min avhandling och har fortsatt med frågor som berör livslångt lärande ur olika perspektiv.

Finns det någon fråga inom vuxnas lärande och det livslånga lärandet som du tycker är extra viktig?

Jag är väldigt intresserad av folkbibliotekets roll för formellt och informellt lärande. Bibliotek är fantastiska! De ger alla fri tillgång till information, kunskap och kultur. Folkbiblioteken är en viktig resurs dit många människor vänder sig, förutom att läsa, lyssna, uppleva och låna, för att få hjälp med att använda och lära sig internet och digitala tjänster. För en hel del människor är biblioteket enda möjligheten för sådant stöd och för tillgång till teknik. Många folkbibliotek arbetar dagligen med att stötta arbetssökandes informationssökning, att guida äldre i hur man använder surfplattor, att hjälpa till att använda datorer i samband med frågor om uppehållstillstånd och medborgarskap eller hjälpa föräldrar som kommer till biblioteket och efterfrågar hjälp när det gäller informationssökning och urval för att stötta sina barns skolarbete. Biblioteken är högt skattade av allmänheten, men det är viktigt att känna till att biblioteksbesök inte kan tas för givna, eftersom det finns samband mellan avståndet till biblioteket och hur ofta man använder det. Dessa frågor arbetar jag med i Svensk biblioteksförening där jag sitter i styrelsen.

Vad kan praktiker lära sig av din forskning?

Jag är jätteintresserad av praktiknära forskning och har i flera projekt blivit övertygad om att följeforskningsinspirerade ansatser är oerhört lärorika och hållbara, både för praktiker och för forskare. Att regelbundet spegla den verksamhet och de aktiviteter som man följer ur ett teoretiskt perspektiv och att bidra med kunskap om hur upplevda problem kan beforskas eller utvecklas är väldigt berikande. Genom att ta del av bibliotekspraktikens erfarenheter kan nya intressanta forskningsproblem formuleras och praktiken får möjlighet att direkt uttrycka sina behov av forskning och kunskap.

Har du några andra forskningsintressen?

Ett av mina stora fritidsintressen är hästar och ridning och under det sista året har några kollegor och jag studerat hobbyryttares användning av sociala medier i samband med frågor om säkerhet. Hur lär sig unga idag om säkerhet vid hästhantering, vilka informationskällor och auktoriteter använder ryttare när de söker och förmedlar säkerhetsrelaterad information och hur klarar de att kritiskt granska information från bloggar, diskussionsforum och Facebook-grupper? Det är väldigt roligt att forska om!

2015-05-06