Vem är karriären till för?

Hur har synen på karriär skiftat fokus i takt med förändringar i arbetslivet? Hur ser olika målgrupper på begreppet karriär? Det har Encells medarbetare Ingela Bergmo-Prvulovic undersökt i sin doktorsavhandling.

Den 24 april 2015 försvarade Ingela Bergmo-Prvulovic framgångsrikt sin doktorsavhandling i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

I avhandlingen med titeln ”Social Representations of Career and Career Guidance in the Changing World of Working Life” har Ingela Bergmo-Prvulovic har undersökt hur begreppet karriär uppfattas, dels av vuxna som påverkas av arbetslivets förändringar, dels av studie- och yrkesvägledare som arbetar med karriärrelaterade frågor. Hon har också undersökt hur karriär uttrycks i europeiska policydokument för vägledning.

Studien visar att betydelsen av karriär i arbetslivet successivt har skiftat fokus från yttre belöningssystem i form av yrke, befordran, ökad status, ökad lön och nya mål till att betona människors inre belöningssystem, där människor förväntas vara nöjda med framgång på ett personligt plan. Den visar också hur olika målgrupper bildar olika föreställningar om betydelsen av karriär, beroende på den roll de har i arbetslivet.

I policydokumenten framgår att ekonomiska perspektiv på karriär utgår ifrån organisationers behov och intressen medan medarbetarna förväntar sig att deras arbetsinsatser och kontinuerliga lärande ingår i ett ömsesidigt utbyte med organisationen.

Studien visar också att studie- och yrkesvägledare anser att karriär i vägledningspraktiken är något annat än den vanligt förekommande uppfattningen att karriär är lika med framgång som klättring uppåt. Vägledare ser snarare på karriär som personligt växande och livsutveckling.


Den 28 april 2015 intervjuades Ingela Bergmo-Prvulovic om sin forskning i "Förmiddag i P4 Jönköping". Hennes medverkan börjar 3:35:00 in i ljudfilen på denna länk.

2015-05-06