Lärande på vuxnas ViS

Att utbilda vuxna – är det något särskilt med det? Ja, menar föreningen ViS, Vuxenutbildning i samverkan, som den 13-14 april bjöd in till sin årliga vuxenutbildningskonferens i Linköping.

Två dagar varje år samlas hundratals personer från olika kommuner och organisationer för att diskutera vuxenutbildningens roll och betydelse. Efter teman som ”Vuxenutbildningen tar ledningen” och ”Utan vuxenutbildningen stannar Sverige” hade i år rekordmånga besökare tagit sig till Linköping för att ta del av diskussioner och föreläsningar om ”Lärande på vuxnas ViS”. För att belysa olika perspektiv på vuxnas lärande fokuserade konferensen denna gång på fyra övergripande teman: Vad säger forskningen? Hur påverkar den tekniska utvecklingen metodiken? Hur påverkar behoven inom integrationsområdet metoderna? Och vilka utmaningar står vuxnas lärande inför?

”Det livslånga lärande fungerar i vårt land”

Årets program inleddes av gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic, som bland annat berättade om att hon nyligen deltagit på en OECD-konferens i Kanada. Enligt ministern sneglar flera länder på hur Sverige organiserar sin vuxenutbildning och hon menade också att det livslånga lärande är något som fungerar väl i Sverige.

Det var en sak konferensdeltagarna verkligen berömde och det var vuxenutbildningen, berättade hon.

Aida Hadzialic talade också om det kunskapslyft som regeringen utlovat och betonade att vuxenutbildning är något som både ska få individer att växa och samtidigt göra dem anställningsbara.

”Utbildning handlar om att göra människor kompetenta”

Nästa punkt på programmet var inspirationsföreläsaren Troed Troedsson. Han bjöd på en underhållande föreläsning om att hantera omvärlden och gjorde en analys av vilka kompetenser som kommer att bli viktiga i framtiden.

Du kommer behöva lära dig att intrycka dig i tal och skrift, konstaterade han.

Han betonade också att kompetent inte är det samma som att vara välutbildad, utan att kompetens snarare handlar om ”the ability to compete”.  Och enligt Troedsson är det just det som utbildning bör syfta till – att göra människor kompetenta.

Vad säger forskningen om vuxnas lärande?

Eftermiddagen inleddes av Tomas Kroksmark, professor i pedagogik vid Högskolan i Jönköping. Hans presentation tog upp att utbildning enligt lag ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Beprövad erfarenhet är inte samma sak som prövad erfarenhet, menade han.

Sedan var det dags för parallella seminarier utifrån två av konferensens övergripande teman – forskning och teknik. Ett av forskningsseminarierna hölls av Ingela Bergmo-Prvulovic, pedagogikforskare vid Högskolan i Jönköping. Seminariet riktade sig till studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen och Bergmo-Prvulovic berättade om sin forskning kring begreppet karriär och karriärvägledning.

Synen på karriär har skiftat fokus i takt med förändringar i arbetslivet. Fokus har flyttat från individ till organisation, förklarade hon.

Inom forskningsspåret kunde deltagarna även lyssna till två forskare från Linköpings universitet. Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik, höll ett seminarium för skolledare om vuxenutbildningens demokratiska och medborgerliga uppdrag. Per Andersson, professor i pedagogik, höll ett seminarium som riktade sig till pedagoger. Seminariet tog upp ett antal tankelinjer när det gäller hur man kan och bör förhålla sig i vuxenpedagogiska sammanhang.

Hur påverkar den tekniska utvecklingen vuxenutbildningen?

Sedan höll Ebba Ossiannilsson, forskare vid Lunds universitet, en föreläsning inom temaspåret teknik. Hon talade om öppna nätbaserade kurser (MOOCs) och öppna lärresurser (OER), som sedan en tid tillbaka gjort sitt intåg inom högre utbildning. Ossiannilsson lyfte frågan om vilka konsekvenser den pågående utvecklingen kan få för vuxenutbildningen.

70 % av de som läser en distansutbildning gör det av rent intresse och många fullföljer inte utbildningen. Samma sak gäller för MOOCs – de studerande är inte i första hand ute efter ett betyg eller en examen, förklarade hon.

Vuxenutbildningens utmaningar

Konferensen andra dag ägnades åt temaspåren vuxenutbildningens utmaningar och integration. Li Jansson, arbetsmarknadsekonom på Almega, inledde dagen med att tala om förändringar på arbetsmarknaden och vilka utmaningar dessa förändringar innebär för vuxenutbildningen.

Komvux måste vara en integrationsinsats – och samtidigt måste man säkerställa kompetensförsörjningen, menade hon.

Jansson avslutade sin föreläsning med att presentera ett antal reformer som hon menade skulle kunna förbättra integrationspolitiken.

Under de parallella seminarierna kring integration kunde deltagarna sedan lyssna till ett antal olika föreläsare. Carlos Toledo från Integra AB diskuterade SFI-utbildningens uppdrag att både vara en kvalificerad språkutbildning och samtidigt vara en inkörsport till arbetsmarknad och integration.

Konferensens två sista pass hölls av inspirationsföreläsarna Anders Ekholm och Lisbeth Carlborg. Anders Ekholm höll en fartfylld presentation om framtiden och vad som driver utvecklingen framåt. Lisbeth Carlborg, före detta präst, avslutade årets ViS-konferens med en omtumlande föreläsning om livets stora och svåra frågor.

Encellforskare medverkade på årets ViS-konferens

Ingela Bergmo-Prvulovic, forskare i pedagogik vid Encell och Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, höll i ett välbesökt forskningseminarium kring betydelsen av karriär.

2015-05-07