Vuxnas lärande i Norden

När Nordiskt nätverk för vuxnas lärande bjöd in till 10-årsjubileum blev det en dag för att fira, för att mötas och för att lära. En framåtblick avslöjar också att utbildning för vuxna spelar en viktig roll i aktuella samhällsförändringar.

Bild: Nätverksmingel på jubileum.

Vox i Norge är värdorganisation för Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL) som under 10 år har arbetat med att skapa mötesplatser för att lära av varandra mellan de nordiska länderna. Detta firades i Olso den 8 september med ett jubileumsseminarium.

Arbetssättet i NVL sker primärt i nätverk där deltagare från de fem nordiska länderna och de tre självstyrande områdena deltar. Ett inslag i programmet under detta jubileum var att nätverken fick presentera lärdomar och resultat från sina projekt. Det fanns en stor variation på områden och en stor kunskap samlad i dessa nätverk. Allt från validering och vägledning till genomförande av onlinekurser.

Antra Carlsen, koordinator för NVL, påpekade att aktuella samhällsförändringar som flyktingsströmmar och digitalisering gör att vuxenutbildningen omvärderas och uppvärderas. I detta arbete står vi inför andra utmaningar än de rent praktiska. Pirjo Lahdenperä, professor i interkulturell pedagogik vid Mälardalens högskola, påpekade att vi i Norden har ett monokulturellt tänkande. Med det menade hon att vi utgår från ett språk och en värdegrund som vi vill att folk som kommer hit ska lära sig. Detta kan jämföras med andra länder som är multikulturella eller länder som är interkulturella. I en multikulturell miljö lever grupper sida vid sida. I en interkulturell miljö möts etniska och nationella kulturer, religioner, livsuppfattningar, språk och perspektiv för att komplettera och berika varandra.

På utbildningsområdet kan vår ovana att tänka i termer av en monokultur riskera att försämra genomförandet av utbildning och därför måste vi hämta in kunskap om det nya som sker och reflektera över vad detta innebär för vuxnas lärande.

Om Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL)

Sedan 2005 har NVL varit en samlingspunkt för centrala aktörer inom vuxnas lärande i alla nordiska länder. Sammanlagt har 31 nätverk bildats och NVL har tagit fram 78 rapporter som utgör ett underlag för Nordiska Ministerrådets arbete med att ta fram nya utvecklingsprojekt. NVL har mer än 150 samarbetspartners inom vuxenutbildningssektor i de nordiska länderna.

Dagfinn Høybråten, generalsekreterare för Nordiska ministerrådet, invigde NVL:s 10-årsjubileum i Oslo.

Paneldebatt under ledning av Mary Gestrin, Nordisk råd. Paneldeltagare Dagfinn Høybråten, Nordiska minister-rådet, Steen Nepper Larsen, lektor, Aarhus Universitet, Pirjo Lahdenperä, professor, Mälardalens högskola samt Tormod Skjerve, Virke, näringslivsorganisation i Norge.

Gina Ebner, generalsekreterare för European Association for the Education of Adults (EAEA), placerade in det nordiska i en Europeisk kontext.

2015-10-08