Månadens forskarintervju Andreas Wallo

I månadens forskarintervju får ni träffa Andreas Wallo, som är docent och universitetslektor i pedagogik vid Linköpings universitet. I sin forskning intresserar han sig för hur man kan skapa förutsättningar för lärande och utveckling i organisationer. Han intresserar sig särskilt för vad chefer och HR-specialister gör i sitt dagliga arbete för att främja lärande och utveckling hos medarbetare.

Vad handlar din forskning om?

I stora drag är min forskning inriktad mot att studera hur man kan skapa förutsättningar för lärande och utveckling i organisationer. Jag har särskilt intresserat mig för vad chefer och HR-specialister gör i sitt dagliga arbete för att främja lärande och utveckling hos medarbetare. Jag har också studerat olika typer av faktorer som möjliggör, men ibland också hindrar detta arbete. Rent teoretiskt har jag använt och integrerat teorier och modeller från olika fält, såsom arbetsplatslärande, ledarskap, HRM, HRD och organisationsteori.

Hur kommer det sig att du är intresserad av det livslånga lärandet?

Jag vill bidra med kunskaper som kan leda till hållbar utveckling i arbetslivet och jag tror att studier av kompetensförsörjning och livslångt lärande är avgörande för att nå denna kunskap. Vi behöver till exempel veta mer om hur ökade krav på innovations- och förändringsförmåga, samt införandet av nya produktionskoncept, som exempelvis "Lean", påverkar processer som rekrytering, kompetensutveckling, och kompetensöverföring i organisationer. Sen är det också viktigt att studera lärande ur ett individperspektiv. Vi behöver exempelvis bättre förstå lärandets betydelse för utveckling av anställningsbarhet och möjligheter till karriärutveckling. Kunskap om individens livslånga bildningsresa är också viktig för att förstå samhällelig utveckling i ett större perspektiv. Genom att studera lärande på flera nivåer kan vi skapa ett vetenskapligt underlag för förändring och utveckling i arbetslivet.

Finns det någon fråga inom vuxnas lärande och det livslånga lärandet som du tycker är extra viktig?

Det är svårt att peka ut vad som är viktigt och mindre viktigt, eftersom detta ofta skiljer sig åt i olika kontexter och kan variera beroende på tidsperspektiv. Men frågor som jag bedömer är aktuella idag, både sett ur praktikers och forskares perspektiv, rör olika delar av kompetensförsörjningskedjan - det vill säga flödet av kompetens in i och ut ur organisationer. Exempelvis står många organisationer inför generationsväxlingar, men saknar verktyg för att inte förlora nyckelkompetens. Vidare ser vi i högre grad att olika typer av mätningar används i personal- och chefsarbetet, men att dessa mätningar ofta relaterar mer till anpassningsinriktat lärande, snarare än att skapa förutsättningar för utvecklingsinriktat lärande.

Ytterligare en aktuell utmaning för både forskare och praktiker är att ta ett helhetsgrepp på kompetensförsörjningskedjan som sådan. Vi vet idag mycket om många av dess delar, men vi saknar till stor del en förståelse för helheten. Jag tycker också att mycket av forskningen om lärande och kompetensfrågor är väldigt deskriptiv och ibland även normativ. Här ser jag ett behov av mer kritiskt inriktade studier som på teoretisk och empirisk grund lyfter fram och ifrågasätter det vi idag tar för givet om livslångt lärande.

Vad kan praktiker lära sig av din forskning?

Min forskning har bedrivits med anknytning till HELIX VINN Excellence Centre, vilket är ett mångvetenskapligt forskningspartnerskap vid Linköpings universitet. HELIX består av parter från universitetet, näringslivet, den offentliga sektorn och fackliga organisationer. Denna miljö har inneburit att min forskning varit inriktad mot att skapa kunskap som är relevant både för forskare och praktiker. Jag har därför arbetat med en så kallad interaktiv forskningsansats för att kunna växla mellan närhet och distans, mellan ett inifrån- och ett utifrånperspektiv, mellan förståelse och analys samt mellan utvecklingsstöd och kritisk granskning. Det praktiker kan lära sig av min forskning handlar därför mycket om att på en övergripande nivå förstå och kritiskt reflektera kring sina egna verksamheter. Mer konkret har praktiker berättat att min forskning bidragit till att avdramatisera ledarskapet och att mitt fokus på det dagliga arbetet skapat förståelse för vilka möjligheter till lärande och utveckling som redan finns på arbetsplatsen och hur man på bättre sätt kan ta vara på dem.

Var kan jag läsa mer om din forskning?

Om man vill läsa på svenska så kommer det en antologi i början av 2016. Den heter "Mot ett förändrat ledarskap? Om chefers arbete och ledarskap i ett organisationsperspektiv" och är skriven av forskare från HELIX. Sen har jag också tillsammans med mina kollegor skrivit boken "Human Resource Development – att utveckla medarbetare och organisationer". För den som vill läsa på engelska finns, förutom artiklar i tidskrifter, boken "Working and Learning in Times of Uncertainty: Challenges to Adult, Professional and Vocational Education". Denna är möjlig att ladda ner gratis.

Andreas Wallo, docent och universitetslektor i pedagogik.
2015-12-09