Huvudtalare John Field

Mot bakgrund av de problemställningar som EU-kommissionen arbetar med blir äldres lärande centralt. Det finns flera vinster att göra genom satsningar på lärande senare i livet, menade John Field. Under sin presentation påpekade Field också att frågor om mening och spirituellt lärande inte ges tillräckligt utrymme.

Som utgångspunkt för sitt resonemang om lärande konstaterade John Field att den Europeiska kommissionens strategier bland annat syftar till att lösa problem relaterade till arbetslöshet och den åldrande befolkningen. En framträdande fråga blir då lärande och utbildning som ett sätt att förändra eller förbättra individers förmågor under hela livet. Det finns många argument för att ta frågan om äldres lärande på allvar och Field lyfte fram följande sju motiv till varför äldres lärande bör prioriteras:

  • Omfattning. 2010 kommer arbetskraften i EU att bestå av 58 miljoner individer i åldrarna 50-64 och 4 miljoner över 65 år.
  • Arbetskraft i alla åldrar möter fler och oförutsägbara förändringar medan pensionering alltmer sker som en utfasning.
  • Arbetskraften blir alltmer diversifierad.
  • Det finns allt fler bevis på de ekonomiska, sociala och kognitiva fördelarna med lärande under hela livet
  • Det finns en överväldigande andel bevis på relationen mellan investeringar i utveckling av förmågor och prestation.
  • Äldre arbetare är ofta oroliga över förlust av förmågor (och förlorande möjligheter).
  • [Lärande som] Kompensation för nackdelarna att tillhöra viss generation.

Demografiska förändringar får effekter på arbetsmarknaden. Fler stannar längre inom ett yrke och människor byter yrke senare i karriären. Samtidigt är det mindre sannolikt att äldre arbetskraft får ta del av kompetensutveckling och utbildning. Om de gör det, är det vanligt att lärandet främst sker på nödvändiga områden, som exempelvis ett nytt datasystem. Det saknas ofta generella kompetenshöjande insatser för dessa grupper. Tidigare kunskaper och förmågor kan dessutom försvinna om de inte används. Field menade att fokus hos företag tyvärr oftare handlar om kostnadsreducering istället för att investera i lärande och utbildning. Dessutom glömmer vi bort att förändringar under karriären handlar om stora identitetsförändringar, något som inte blir lättare att hantera med ålder.

Identitetsförändringar rymmer bland annat frågor om mening och spirituellt lärande - frågor som sällan förekommer i policyarbete eller på arbetsplatsen, sa Field.

Field avslutade med att kommentera att de utmaningar som uppstår med en åldrande befolkning och behovet av lärande genom hela livet påverkar unga människor, studie- och yrkesvägledare, lärare i olika former av vuxenutbildning, chefer och ledare samt generationsöverskridande lärande och arbete. Forskning på dessa områden kan ge viktiga bidrag till den allmänna förståelsen av åldrandet och påverka både policynivån och vårt vardagsliv. I forskningen bör ett speciellt fokus riktas mot neurovetenskap, longitudinella studier, studier som utforskar mening och förståelse samt att det är en bra idé att inkludera äldre individer som medskapare i detta arbete.

2016-01-14