Strategiskt mentorskap - SMILE

SMILE - Strategic Mentorship for Integration, Learning and Equality är ett projekt som ska ta fram en arbetsmodell för strategiskt mentorskap i yrkesutbildning. Modellen kommer att utgå från en kombination av handledarskap och mentorskap där pedagogisk kunskap och praktiska erfarenheter smälts samman.

Bild: Bo Gustafsson, Sävsjö kommun, Conny Gustavsson, Swerea SWECAST och Cecilia Bjursell, Encell

Det huvudsakliga syftet är att verka för en jämställd arbetsmarknad genom att underlätta för utrikesfödda att komma in på arbetsmarknaden samtidigt som industrins kompetensbehov tillgodoses.

Sävsjö kommun är projektägare och samverkar med Swerea SWECAST AB, Smålandsvillan Vrigstad samt Encell. SMILE bygger vidare på tidigare erfarenheter och kunskaper från INGJUTA-projektet. INGJUTA startades eftersom det fanns ett skriande behov av ökad kompetens och ny arbetskraft i gjuteriindustrin, som då insåg att de själva måste agera för att lösa problemet. En insats var projektet INGJUTA där personer med utländsk bakgrund får en intensivutbildning i gjuteriteknik.

INGJUTA är ett projekt som syftar till ökad integration och sysselsättning, samtidigt som gjuteriindustrins behov av yrkesutbildad arbetskraft tillgodoses.

Projektet INGJUTA innebär i korthet att deltagarna under drygt 30 veckor får en kombinerad språk- och yrkesutbildning. Varje studievecka innehåller två dagars teoretisk utbildning inom svenska, matematik och mätteknik, två dagars yrkespraktik på ett gjuteri samt en dag teoretisk/praktisk utbildning i grundläggande gjuteriteknik vid Skandinaviska Gjuteriskolan i Jönköping. INGJUTA blev mycket framgångsrikt – tre av fyra fick arbete efter utbildningen. Några framgångsfaktorer var:

  • Rekryteringsprocess i samarbete med företagen och branschföreträdare
  • Stark förankring hos AF, kommun, företag och andra organisationer
  • En grundutbildning som gör deltagaren anställningsbar
  • Hängivna och aktiva handledare på företagen
  • Skickliga pedagoger som lotsar och peppar deltagarna
  • Fasta rutiner och riktiga arbetsdagar från start

Det finns alltså en solid grund att bygga vidare på när vi nu går in i nästa utvecklingsfas. Syftet med SMILE är att ta tillvara på lärdomar från INGJUTA när en arbetsmodell för mentorskap och handledning ska utvecklas. Den här modellen ska sedan kunna användas även i andra branscher och först ut att prova på den nya modellen är trähusindustrin. Vi kommer att återkomma till hur projektet utvecklas under året och avslutar här endast med en kommentar kring begreppen handledare och mentor.

I ansökan har vi huvudsakligen använt oss av begreppet handledare men även begreppet mentorskap förekommer. Anledningen är att vi inser att modellen kommer att behöva grunda sig på en kombination av dessa två roller och detta kommer vi att utveckla vidare. På en generell nivå innebär handledarskapet att erbjuda pedagogiskt stöd för en höjd kompetens, ofta utifrån en strukturerad modell, medan mentorskapet har fokus på den egna erfarenheten och att i samspel utvecklas inom ett område. Under hösten kommer modellen att testas i träindustrin.

SMILE finansieras av ESF-rådet i Småland och Öarna.

2016-03-10