Månadens forskarintervju Annika Engström

I månadens forskarintervju får ni träffa Annika Engström, som är universitetslektor i arbetsorganisation vid Tekniska Högskolan i Jönköping. I sin forskning intresserar hon sig för det mellanmänskliga samspelet i organisationer och vad det får för konsekvenser för hantering av uppgiften och lärandet.

Vad handlar din forskning om?

Min forskning handlar om det mellanmänskliga samspelet – kommunikation - i organisationer och vad det får för konsekvenser för hantering av uppgiften och lärandet. Jag har tidigare genomfört en studie där fokus låg rätt mycket på arbetsmöten i en industri. Just nu leder jag ett projekt som fokuserar på ledarens roll i att hantera innovationspotentialen i den dagliga styrningen. Jag gör ofta djupgående kvalitativa fallstudier och arbetar för det mesta interaktivt med praktiker i en del av analysarbetet. Detta gör jag för att komma nära fenomenet jag studerar och för att förstå kontextens påverkan på processerna.

Hur kommer det sig att du är intresserad av det livslånga lärandet?

Det är i lärandet hela kraften till utveckling och omvandling finns. Ju större förståelse vi har om hur lärande går till, vilka förutsättningar som krävs och vad resultatet av lärande blir, desto bättre kan vi också stimulera växande och utveckling hos individer, grupper och organisationer såväl som i samhällen i stort.

Finns det någon fråga inom vuxnas lärande och det livslånga lärandet som du tycker är extra viktig?

Mitt intresse handlar ju i mångt och mycket om lärandet i organisationer och då är det viktigt att förstå på vilket sätt uppgiften och uppdraget påverkar individer och grupper i samspel. Genom det kan forskningen också underlätta för ledare och andra företrädare i organisationen att rigga samspel och kommunikation på bästa sätt. Det mellanmänskliga samspelet är lärandets tillkomstprocess. Det är där det händer! Det är för mig ett oerhört viktigt fenomen att försöka förstå sig på mycket bättre än vi gör idag.

Vad kan praktiker lära sig av din forskning?

Min forskning bidrar till att praktiker får redskap för att kommunicera på olika sätt i olika situationer med olika personer och kring olika uppgifter. De får förståelse för hur viktig analysen är i samspelsprocesser och hur oändligt viktigt det är att ta sig tid till reflektion och eftertanke. Att kommunicera effektivt och professionellt handlar ofta om att inte låta sig styras av impulser, utan att träna sig i att kommunicera med sig själv i stunden för att förstå hur man bäst kommunicerar med andra.

Är det för många arbetsmöten på arbetsplatser idag?

Nej, inte i antal men kanske i använd tid. Flertalet av arbetsmöten kan få ett bättre fokus och om ledare och medarbetare skulle öva mer på att kommunicera effektivare så skulle många möten bli väldigt mycket bättre. Många möten skulle då bli väldigt mycket kortare och andra skulle förlängas.

Bild: Annika Engström
2016-04-14