Ny rapport om avbrott i vuxenutbildning

Det är vanligt att de som studerar inom vuxenutbildning avbryter sina studier. Vuxenutbildningen i Göteborg har fördjupat sig i vad som ligger bakom dessa avhopp och i en aktuell rapport redogörs för vilka som avbryter och varför.

Skolverket gjorde 2012 en studie kring varför kursdeltagare avbryter sina studier inom vuxenutbildningen. Några anledningar till avhopp var att den studerande hade etablerat sig på arbetsmarknaden, fått barn, studerade inom andra skolformer, emigrerat, fått pension eller blivit sjukskriven. Samtidigt konstaterades att det var svårt att komma åt orsaker till avbrott via registerdata på nationell nivå – endast tre av tio avbrott gick att förklara.

Göteborgs Stad har nyligen gjort en studie där de kombinerar registerdata med telefonintervjuer och djupintervjuer för att öka kunskapen kring vilka elever som avbryter kurser inom den kommunala vuxenutbildningen och varför de gör detta. I genomsnitt är det 36 procent som avbryter sina studier i Göteborg – därför finns det ett stort intresse för att förstå orsakerna till de studerandes avbrott.

I en sammanfattning av resultatet från rapporten Avbrott inom vuxenutbildningen – Vilka avbryter och varför? skriver Sofie Cedstrand, Staffan Ågren och Jonas Österberg (2016):

Resultaten för högskoleförberedande kurser visar att risken för avbrott ökar för män, för elever som är arbetssökande, för elever som är bosatta i Göteborg (jämfört med elever från en annan kommun men som läser i Göteborg). Det finns också en kraftigt ökad risk för avbrott för de elever som startar i mars och oktober sett i relation till januari- och augustistarter. Därtill finns det en skillnad i risk mellan olika skolor och mellan olika ämnen. Mer än 50 procent av alla avbrott sker under kursernas första fjärdedel. Äldre elever avbryter sina studier längre in i kursen än yngre och risken för tidiga avbrott ökar vid mars- och oktoberstart samt om kursen var elevens andra- eller tredjehandsval. För yrkeskurserna visar resultaten att risken för avbrott minskar med stigande ålder samtidigt som den ökar om eleven är man och/eller arbetssökande. Även här varierar risken för avbrott mellan olika skolor och mellan olika ämnen.

Rapportförfattarna konstaterar också att hälften av alla avbrott sker av privata skäl eller på grund av att den studerande har fått arbete, medan hälften av avbrotten sker med hänvisning till vuxenutbildningens organisering och genomförande. Ingången till studier och undervisningens organisering är två områden som framkommer som kritiska gällande risken för avhopp. Rapporten ger ett gediget kunskapsunderlag för att planera insatser för att minska antalet avbrott. I Göteborg pågår redan ett antal aktiviteter för att förbättra vuxenutbildningens organisering och genomförande.

Inom vuxenutbildningen i Göteborg pågår nu ett antal pilotprojekt i syfte att minska avbrotten. Framförallt handlar det om ingången till studier, det vill säga att vi kan utveckla formerna för vägledning så att fler elever får vägledning inför studier.

Vi kommer också att mer systematiskt inhämta studiehistorik och för de elever som tidigare gjort avbrott arbetar vi med nivåbedömning och orienteringskurser inför kursstart. Det handlar generellt om att bättre förbereda eleverna inför sina studier. Vi har också haft en träff med våra anordnare och talat om åtgärder kopplat till undervisningens organisering och genomförande. Där är min bedömning att vi har mer arbete att göra för att våra elever verkligen ska få en fullt ut individanpassad utbildning. Här visade ju studien att utbildningarna i för stor utsträckning utgår från utbildningskoncept som bygger på att eleverna är självgående och kan bedriva sina studier på egen hand, säger Jonas Österberg, utredare Göteborgs Stad.

I studien framkommer det också att de studerande efterfrågar en högre andel lärarledd och individanpassad undervisning. Rapportförfattarna påpekar att individanpassat och flexibelt lärande inte är samma sak som en digitaliserad lärplattform.

Läs vidare:

Ladda ner hela rapporten Avbrott inom vuxenutbildningen – Vilka avbryter och varför? Pdf, 734 kB, öppnas i nytt fönster. (Sofie Cedstrand, Staffan Ågren & Jonas Österberg, 2016).

I en rapport från Encell behandlas kvalitetsarbete i vuxenutbildning Pdf, 1.4 MB..

Alastair Creelman skriver om att det är högutbildade med digital kompetens som tar del av online-utbildning och man kan fråga sig vad det betyder för vuxenutbildning.

2016-04-14