Uppsatstävling om det civila samhället

Skriver du uppsats om det civila samhället på kandidat-, magister- eller masternivå? Då kan du vara med i en uppsatstävling där du har chans att vinna 10 000 kronor.

Uppsatsen ska behandla någon aspekt av det civila samhällets roll i det svenska samhällsbygget. Med civila samhället avses "En arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen.

Uppsatsen ska bidra till ökad kunskap och stimulerad debatt inom området. Uppsatsen bedöms utifrån vetenskaplig kvalitet vid sidan om samhällsrelevans och originalitet.

Stipendiet delas ut gemensamt av organisationerna Famna – riksorganisation för idéburen vård och omsorg, Forum – idéburna organisationer med social inriktning och IDEELL ARENA. Den vetenskapliga juryn, som utser vinnarna, är fristående från de tre organisationerna.

Läs mer om uppsatstävlingen här.

2016-05-10