Om samverkan är svaret – vad är då egentligen frågan?

I högskolans uppdrag ingår att samverka med det omgivande samhället. Men vad betyder samverkan för lärosätet? I en rapport från Encell presenteras en ingående beskrivning av lärosätesperspektivet.

Om samverkan är svaret – vad är då egentligen frågan? Så inleds rapporten "Samverkanszoner – Om forskningsledares syn på samverkan", som Encell publicerade i sin rapportserie vid årsskiftet. Bakgrunden till rapporten är att intresset för samverkan i samhället är stort, eftersom många ser en potential att förbättra både utbildning och kunskapsförmedling. Dessutom finns det förväntningar på att forskningen ska bidra till landets tillväxt. Däremot saknas kunskap om vad samverkan betyder för lärosätet och dess anställda.

Det behövs mer kunskap kring lärosätets perspektiv och den här rapporten är ett bidrag på detta område, säger Cecilia Bjursell, författaren bakom rapporten.

I rapporten presenteras resultatet av en intervjustudie med 16 forskningsledare från olika vetenskapliga områden vid högskolan i Jönköping. Intervjumaterialet skapar en översikt över olika betydelser av samverkan och ger en omfattande beskrivning över forskningsledares uppfattningar, aktiviteter och erfarenheter inom området samverkan.

Här blir det tydligt att samverkan är kontextuellt och socialt bestämt. Det blir också tydligt att det är otydligt vad vi menar med samverkan eftersom det kan avse en rad olika aktiviteter och processer, säger Cecilia.

En slutsats som presenteras i rapporten är att samverkan, som den beskrivs i det omgivande samhället, har mycket snävare fokus än samverkan som den beskrivs av forskare och lärare. I det omgivande samhället menar man vanligtvis att samverkan är det som sker mellan lärosätet och en extern part. Forskare och lärare inkluderar även andra akademiska parter när de talar om samverkan. En anledning till detta skulle kunna vara att det krävs en bredare ansats vid lärosätet för att kunna möta det omgivande samhällets många krav och uppfylla högskolan uppdrag.

Rapporten bidrar framför allt med två saker: den empirinära beskrivningen av forskare och lärares syn på samverkan och en modell över samverkanszoner.

Ladda ner eller beställ rapporten här.

2016-06-27