Månadens forskarintervju Karin Sandwall

I månadens forskarintervju får ni träffa Karin Sandwall, som är doktor i humaniora med inriktning mot språkvetenskap och föreståndare för Nationellt centrum för svenska som andraspråk. I sin forskning intresserar hon sig för studerande inom sfi - utbildning i svenska för invandrare - och deras möjlighet till interagerande och lärande på praktik och arbetsplatser.

Vad handlar din forskning om?

I min forskning vill jag utforska och problematisera sfi-studerandes möjligheter till interaktion och lärande på praktik- och arbetsplatser. I den offentliga debatten hävdas ofta att invandrare relativt enkelt kan lära sig svenska på arbetsplatser trots att det saknas forskning som stöder sådana påståenden. I min studie följde jag fyra sfi-studerande på deras praktikplatser; jag spelade in interaktionen på praktikplatserna, jag följde dem i skolan och jag intervjuade alla inblandade. Och så analyserade jag vilka faktorer som påverkade de studerandes möjligheter att interagera och lära sig svenska och föreslog hur möjligheterna att lära kunde bli fler och bättre både i skolan och på praktikplatserna.

Hur kommer det sig att du är intresserad av det livslånga lärandet?

När vuxna från andra länder ska börja ett liv i Sverige blir behovet av ett fortsatt livslångt lärande väldigt påtagligt, både för dem och för samhället. Det gäller ju att ta tillvara alla kunskaper och erfarenheter och all den energi som individen bär med sig och för individen gäller det att se och förstå de möjligheter som kan stå till buds i det nya landet. I detta har språk, både svenska och de andra språk som individen behärskar, en särställning som den grundläggande förutsättningen för utbyte mellan människor.

Finns det någon fråga inom vuxnas lärande och det livslånga lärandet som du tycker är extra viktig?

När det gäller vuxnas lärande av ett andraspråk tycker jag det är viktigt att betona att ansvaret för och möjligheterna till ett livslångt lärande av svenska inte enbart ligger på den som behöver lära sig andraspråket. För utan någon att tala svenska med blir ju lärandet omöjligt! Det livslånga lärandet av svenska försiggår ju inte enbart i skolmiljö utan även i mer informella sammanhang, till exempel i situationer på fritiden.

Vad kan praktiker lära sig av din forskning?

Jag hoppas att lärare och andra aktiva inom sfi får en förståelse för hur autentisk interaktion på praktikplatser kan se ut. I avhandlingen finns även förslag till konkreta arbetssätt för att bättre ta tillvara lärandemöjligheter både i skolan och på praktikplatserna. Politiker och beslutsfattare kan relatera resultaten till både kortsiktiga arbetsmarknadspolitiska mål och mer långsiktiga integrationspolitiska mål rörande vuxna invandrares vidare utbildning och aktiva deltagande i samhälls- och arbetsliv.

Bild på Karin Sandwall, doktor i humaniora med inriktning mot språkvetenskap
2016-08-24