Vinnarna i Encells uppsatstävling 2016!

Nu har vinnarna i årets omgång av Encells uppsatstävling för studenter utsetts. De två vinnande bidragen är skrivna av Juliette Ramberg de Ruyter vid Linköpings universitet och Axel Hederstedt vid Karlstad universitet.

För att stimulera intresset för olika aspekter av det livslånga lärandet har Encell – Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande inrättat en årlig uppsatstävling för studenter. Tävlingen vänder sig till studenter på svenska universitet och högskolor och gäller kandidat-, magister- och masteruppsatser. Syftet med priset är att uppmuntra till studier som genom sina resultat ska bidra till en positiv samhällsutveckling. De två vinnande bidragen belönas med 10 000 kr vardera.

Den 6 september utsågs de två vinnande bidragen i årets omgång av tävlingen. Det ena bidraget är skrivet av Juliette Ramberg de Ruyter vid Linköpings universitet. Det andra bidraget är skrivet av Axel Hederstedt vid Karlstad universitet. Utöver att dessa uppsatser uppfyllde alla formella bedömningskriterier och höll en hög akademisk kvalitet, så ger de också betydelsefulla och direkta bidrag till fältet livslångt lärande.

Ramberg de Ruyter identifierar och analyserar tendenser, logiker och strukturer inom det svenska utbildningssystemet med fokus på kreativitetens funktion och roll. Studien presenterar ett antal områden som kan stödja ett kreativitetspräglat utbildningssystem på både mikro- och makronivå. Frågan om kreativitet bör tas på största allvar och Ramberg de Ruyter menar att det kan innebära en omfattande rekonceptualiseringsprocess av utbildningssystemet för att motsvara framtidens behov av kreativitet.

Hederstedt identifierar relationen mellan lärare och elev inom skolan för vuxna och gymnasieelever som kritisk för att förstå hur lärare kan påverka både direkt och indirekt. En kartläggning av relation, motivation, känsla och beteende visar på en mångfald av påverkansmöjligheter i både nutid och framtid. De visar också sammantaget på vikten av mötet mellan läraren och den studerande. Samtidigt konstaterar Hederstedt att forskningen på området kring relationer och lärande har olikheter i både teoretisk och metodologisk ansats.

Nästa omgång av Encells uppsatstävling sträcker sig över höstterminen 2016 samt vårterminen 2017.

Läs mer om tävlingen här.

Vinnarbidragen 2016

"Den avgörande kreativiteten - Internationella och svenska tendenser, aspekter, paradoxer och framåtblickande perspektiv i relation till kreativitet och utbildningslogiker i det senmoderna samhället" (pdf, 1 MB) av Juliette Ramberg de Ruyter

"Relationellt arbete lärare-elev. En systematisk litteraturstudie om betydelsen av en god lärare-elev relation" (pdf, 1.6 MB) av Alex Hederstedt

2016-09-14