Intervju med Charlotte Arkenback

I denna intervju får ni träffa Charlotte Arkenback, som har skrivit ett av de vinnande bidragen i Encells uppsatstävling 2013. I uppsatsen lyfter Charlotte fram grupphandledning som ett sätt att berika lärmiljön för vuxenstuderande och att öka möjligheterna för deltagarna att tillgodogöra sig undervisningen.

Varför valde du att skriva om ditt ämne?

Parallellt med mina studier på speciallärarprogrammet och på det nordiska masterprogrammet i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) arbetade jag som lärare i matematik och naturkunskap på komvux. Många vuxna som läser matematik på komvux bär med sig negativa erfarenheter av ämnet och hösten 2011 kom en grupp studerande till mig och ville ha hjälp med sina matematikstudier. De beskrev att matematiklärarna var duktiga, men föreläsningarna var nog bara till för dem som redan hade VG eller MVG i matte. Själva behövde de något annat för att förstå, men de kunde inte säga vad.

Utifrån de kunskaper och erfarenheter jag fick genom mina egna studier, observationer av olika undervisningssituationer och gruppintervjuer med studerande arbetade jag fram ett förslag på en alternativ lärmiljö, som jag bestämde mig för att pröva: Grupphandledning i matematik och problemlösning. I denna lärmiljö, en kombination av traditionell studiecirkel och grupphandledning, är dialogen grunden för lärprocessen, likaså deltagarnas ansvar att bidra till varandras lärande. Varför jag valde studiecirkeln som modell är för att jag har personliga erfarenheter av traditionell studiecirkelverksamhet. Med nyvunna kunskaper om aktionsforskning och en kommande uppsats på speciallärarprogrammet var det därför inte svårt att välja detta projekt som ämne för min uppsats. Aktionsforskning som ansats och metod gav mig möjlighet att studera min egen praktik med avsikten att förbättra den.

Vem tycker du borde läsa din uppsats?

Jag tror att lärare på olika nivåer i utbildningssystemet kan ha nytta av att läsa uppsatsen, även om den har ett matematiskt fokus. Strukturen och ramarna för handledningsgruppen beskrivs i uppsatsen och kan fungera som inspiration och utgångsmodell för hur man kan utveckla sin egen undervisning. Det kan också vara ett intressant att läsa om gruppdialogens betydelse för lärandet, samt hur viktig läraren eller handledaren är för kvaliteten på dialogen i gruppen.

Finns det några viktiga lärdomar som du gjort utöver det som står i uppsatsen som kan vara intressanta för andra?

Inför hösten 2012 beslutades att alla lärare på skolan skulle pröva grupphandledning som lärmiljö och vi utgick då från den modell som presenteras i uppsatsen. Det som blev tydligt under hösten var att handledarrollen skiljde sig mycket från den vanliga lärarrollen och att det inte var helt enkelt att gå mellan lärarroll och handledarroll. Några kollegor upplevde till exempel att det var svårt att leda ett dialogiskt samtal där deltagarnas frågor och erfarenheter styrde innehållet. Man kanske därför behöver erbjuda någon form av utbildning eller workshop kring hur man kan ha grupphandledning i ett ämne. Till exempel kan följande frågor behöva diskuteras: Hur gör man när det blir tyst? Hur avbryter man någon som tar för stor plats? Hur viktigt är det med strukturen? Hur hanterar man affektiva faktorer som presenteras under rundan? Vilken kunskap eller vilka kompetenser behöver man ha som handledare? Hur hanterar man deltagarnas förväntningar på gruppen och handledaren? Passar grupphandledning som lärmiljö för alla? Grupphandledning, centralt innehåll, kursmål och formativ bedömning, hur fungerar det? Det jag själv har kommit fram till, efter att ha haft flera handledningsgrupper i matematik och naturkunskap, är bland annat att det är viktigt med ett gemensamt och uttalat tema för träffarna. Jag har också prövat att inte ha loggboksskrivande som avslutning på varje handledningstillfälle, men har kommit fram till att loggboken är viktig för lärprocessen.

Det är också viktigt att hitta ett sätt att presentera denna lärmiljö för nya elever, då den skiljer sig mycket från traditionell undervisning. Många misstar grupphandledning med individuell handledning, vilket är något helt annat.

Vilket är ditt tips till andra studenter som ska skriva sin uppsats?

Välj ett ämne som intresserar dig och som du tycker är roligt! Fundera över vad det är för fråga som du vill ha svar på och varför. Jag tror nästan att detta är det absolut svåraste i hela uppsatsprocessen, men när man till slut har avgränsat sin frågeställning blir det fortsatta arbetet mycket enklare. Ett tips är att presentera sin frågeställning för någon som inte är bekant med området, om de inte förstår vad du ska göra behöver du ta din frågeställning ett varv till. Tänk också på att det är viktigt att ge sig själv tid att analysera, diskutera, reflektera och formulera sig. Den färdiga uppsatsen har oftast bearbetats många gånger innan den lämnas in - jag har nog åtta versioner av min - men helt färdig tror jag aldrig att man blir.

Vad har hänt sedan du blev klar med uppsatsen?

Sedan ett halvår tillbaka arbetar jag halvtid som speciallärare på NTI-skolan i Göteborg. På den andra halvan går jag en licentiatforskarutbildning i yrkesämnenas didaktik på IPS vid Göteborgs universitet, som finansieras av vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg. Mitt forskningsområde handlar om yrkeslärarares praktik inom vuxenutbildningen, med fokus på den innehållsliga matematiken. Det jag funderar över är vilka matematiska kompetenser som utvecklas genom yrkesutbildningens innehållsliga matematik, samt på vilka sätt yrkeslärare kan utveckla denna för att bidra till att de studerande utvecklar ”numeracy and literacy”. Bakgrunden till mitt forskningsintresse är ganska naturligt de kunskaper och erfarenheter jag fick genom min magisteruppsats.

Jag har därför tillbringat det senaste halvåret med att läsa in mig på nationell och internationell forskning rörande yrkeslärare, yrkesutbildningar, vuxnas lärande, vuxnas matematiklärande och olika begrepp inom det matematikdidaktiska området. Snart hoppas jag ha kommit så långt att jag har avgränsat min frågeställning tillräckligt mycket, vilket alla säger brukar ta ett år om man läser på halvfart.

Kommer du att arbeta vidare på samma område i framtiden?

Min forskarutbildning sträcker sig över fyra år, vilket innebär att jag kommer att fortsätta inom området vuxnas lärande, men den här gången handlar det om yrkeslärarares praktik.

Är det något mer du vill tillägga?

Ett stort och varmt tack för att jag får ta emot Encells uppsatsstipendium, som jag kommer att använda i mina vidare studier på licentiatforskarutbildningen. Jag hoppas också att min kommande uppsats kommer att bidra till ny kunskap om vuxnas lärande, med särskilt fokus på matematiklärande.

Ladda ner och läs Charlottes uppsats här:
Grupphandledning i matematik. Dialogen - en väg att utveckla vuxnas matematikkompetenser.

2016-10-05