Intervju med Maria Malgeryd

I denna intervju får ni träffa Maria Malgeryd, som skrivit ett av de vinnande bidragen i Encells uppsatstävling 2015. I sin uppsats "Kompetens att kartlägga kompetens. Om studie- och yrkesvägledares arbete med validering." har hon undersökt validering ur studie- och yrkesvägledarens perspektiv genom att lyfta fram den kunskap och kompetens som krävs för valideringsarbetet.

Varför valde du att skriva om ditt ämne?

Jag valde att skriva om validering ur studie- och yrkesvägledarens perspektiv eftersom jag hade behov av att utveckla min egen kompetens inom området. I mitt arbete som studie- och yrkesvägledare inom komvux/SFI möter jag många individer som har erfarenheter och kompetens från arbetslivet som de saknar papper på. En viktig uppgift för mig som studie- och yrkesvägledare är att stödja dessa människor i processen att få sin kompetens kartlagd, dokumenterad och värderad. I policydokumenten framkommer att validering är ett utvecklingsområde inom kommunal vuxenutbildning och att studie- och yrkesvägledaren har en viktig roll i valideringsprocessen. Paradoxalt nog är validering inget som studie- och yrkesvägledarutbildningen berör i någon större omfattning. Läget är ungefär detsamma när det gäller möjligheter till fortbildning inom området. Studie- och yrkesvägledarna lämnas i stort sett ensamma att på egen hand utforma sin roll och hitta lämpliga arbetsmetoder för arbete med validering.

Vem tycker du borde läsa din uppsats?

Min uppsats kan läsas av blivande studie- och yrkesvägledare inom ramen för grundutbildningen samt yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare som står inför att börja arbeta med validering. De som undervisar på studie- och yrkesvägledarutbildningarna och ansvariga på Skolverket och YH-myndigheten borde också ta del av uppsatsen. Kanske kan det leda till att "validering" får större utrymme på grundutbildningen och att det tas fram fortbildningsmöjligheter för de redan yrkesverksamma studie- och yrkesvägledarna.

Finns det några viktiga lärdomar som du gjort utöver det som står i uppsatsen som kan vara intressanta för andra?

Jag valde att skriva uppsatsen ensam och jag har upptäckt att det har både fördelar och nackdelar. Till fördelarna hör att jag kunde kombinera mitt skrivande med mitt arbete, utan att en medförfattare drabbades. Jag kunde också få ta ut svängarna med mina egna idéer och känna att jag tog ansvar för allt från ax till kaka. Till nackdelarna med att skriva ensam hör att inte ha någon att tänka högt tillsammans med och att därigenom missa en annan persons perspektiv. Ska man skriva ensam behöver man ordna bollplanket på annat sätt. Använd handledaren och gå på eventuella halvtidsseminarier.

Vilket är ditt tips till andra studenter som ska skriva sin uppsats?

Välj ett område som du är genuint nyfiken på och slarva inte med grundarbetet. Lägg tid och arbete på att hitta ett område du verkligen vill utforska och finslipa ditt syfte och dina forskningsfrågor. I ett bra grundarbete ingår också att vara påläst på ämnesområdet innan du börjar med intervjuerna. Om du har en god förförståelse kan du ställa relevanta frågor till dina intervjupersoner och då har du bättre möjligheter att få ett bra material att analysera. Arbeta mycket med det skriftliga språket! Läs ditt arbete högt för dig själv så hör du om det du skriver låter vettigt. Låt någon opartisk person korrekturläsa och ge synpunkter på ditt språk. Använd din handledare!

Vad har hänt sedan du blev klar med uppsatsen?

Jag arbetar fortfarande kvar på samma arbetsplats med komvux och SFI och håller för närvarande på att tillsammans med mina kollegor utveckla former och metoder för validering, framför allt inom vård och omsorg. Nu är det alltså fråga om validering i praktiken.

Kommer du att arbeta vidare på samma område i framtiden?

Validering är ett spännande område och jag kommer att arbeta praktiskt med validering så länge jag är kvar som studie- och yrkesvägledare. Jag har ett stort intresse för forskning. En dröm jag har är att doktorera inom studie- och yrkesvägledningsområdet, varför inte om validering?

Är det något mer du vill tillägga?

Att skriva den här uppsatsen har varit mycket inspirerande och roligt, samtidigt som det har tagit mycket tid och energi. Det känns fantastiskt roligt och hedrande att mitt arbete uppskattas av andra. Ett stort tack för stipendiet!

Bild: Maria Malgeryd

Här kan du ladda ner och läsa Marias uppsats:

Kompetens att kartlägga kompetens. Om studie- och yrkesvägledares arbete med validering. (pdf, 664.6 kB)

2016-10-05