Encell och vuxenutbildningen

Vuxenutbildning i Samverkan (ViS) lämnar tidskriftformatet och övergår till att löpande presentera information och nyheter på sin hemsida. Där finns redan nu flera texter och bland annat kan man läsa om Encells uppdrag och verksamhet.

Vuxenutbildning i Samverkan (ViS) är ett ideellt förbund som arbetar för att ge vuxna bättre förutsättningar för lärande. Tidigare fanns en papperstidning med reportage och nyheter inom vuxenutbildningen. Nu har man övergått till att löpande presentera detta på sin hemsida istället. Det finns även nyheter och debatter på Facebook (sök efter "Vuxenutbildning i Samverkan") och Twitter (sök efter "VuxiSamverkan"). Så här skriver ViS själva på sin hemsida om syftet med ändringen:

Syftet är att ge utrymme för analys och fördjupad läsning om vad som händer inom vuxenutbildningen. Sidan ersätter tidningen KOM och vi vill erbjuda ett kontinuerligt flöde med intressant läsning. Vi vill också fånga medlemmars och andras tankar om aktuella frågor inom vuxenutbildningen. Vi behöver dina synpunkter!

På ViS hemsida presenteras i dagsläget John-John Ernstssons reflektioner kring vad Roger Mörtvik egentligen sa om yrkesvux under Almedalen 2016. I samband med ett reportage från ALM-konferensen presenteras årets stipendiat Lisa Valtersson. Ann-Christine Gustavsson, Arbetsmarknadsavdelningen i Lilla Edet, berättar om alumnikonferensen för programmet Adult Learning and Global Change och Andreas Fejes rapporterar från den stora vuxenpedagogiska forskningskonferensen ESREA.

Där finns också en text som beskriver Encells verksamhet. Den börjar så här:

Encell är en av många aktörer som kan bistå vuxenutbildningen i arbetet med att basera sin verksamhet på vetenskaplig grund. Som nationellt centrum har vi utöver forskning och utveckling ett särskilt ansvar för att sprida information kring vad som händer på området vuxnas lärande. Att arbeta utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är ett förhållningssätt som håller på att ta form i det svenska utbildningssystemet. Skolverket definierar begreppen på följande sätt:

"Vetenskaplig grund innebär att kritiskt granska, pröva och sätta enskilda faktakunskaper i ett sammanhang samt söka efter förklaringar och orsakssamband i tillgänglig relevant forskning."

"Beprövad erfarenhet [är] (…) kunskap som är genererad vid upprepade tillfällen över tid, som är dokumenterad och kvalitetssäkrade enligt vedertagen metod. (…) Beprövad erfarenhet ska i likhet med forskningsresultat vara allmängiltiga, generaliserbara och därför överförbar mellan olika skolor."

Att utveckla och sprida forskningsbaserad kunskap om det livslånga lärandet med fokus på vuxna är en central del i Encells uppdrag. Individers livslånga utveckling ger förutsättningar för den personliga utvecklingen samt ett aktivt deltagande i arbetslivet och i samhället. Encell vill främja det livslånga lärandet genom att informera om pågående projekt, relevant forskning och nyheter inom området vuxnas lärande i vid bemärkelse.

Om du är intresserad av att delta i en löpande diskussion om vuxenutbildningen så kan du alltså läsa på ViS hemsida och engagera dig i dialog och debatter på Facebook och Twitter.


2016-10-20