Månadens forskarintervju: Céline Cocquyt

I månadens forskarintervju får ni träffa Céline Cocquyt, som är doktorand i pedagogik vid Vrije Universiteit Brussel. I sin forskning intresserar hon sig för hur IKT-användning inom vuxenutbildning är kopplad till olika dimensioner av social integration. Hennes forskning fokuserar särskilt på utsatta vuxna, som exempelvis nyanlända som inte kan språket i det land de kommit till.

Vad handlar din forskning om?

Jag är engagerad i ett forskningsprojekt med titeln "Socially inclusive ICT-based adult learning". Precis som projektets namn antyder, så undersöker vi hur IKT-användning inom vuxenutbildning är kopplad till olika dimensioner av social integration. När vi undersöker IKT i vuxenutbildning arbetar tar vi med allt från online-lärande och "blended learning" till IKT-verktyg som används i klassrummet. Resultaten i min första studie har visat att vuxenstuderande som deltar i "blended learning" upplever positiva förändringar i sin sociala integration. I synnerhet upplever utlandsfödda, som inte talar det officiella regionala språket hemma, en större inkludering. Därför fokuserar min forskning extra på utsatta vuxna, som exempelvis nyanlända som inte kan språket.

Hur kommer det sig att du är intresserad av det livslånga lärandet?

Livslångt lärande innebär många fördelar för dem som deltar och dessa fördelar betraktas ofta ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Jag är dock mer intresserad av de individuella och sociala konsekvenserna av livslångt lärande. Vuxna upplever stora förändringar i sina liv när de deltar i livslångt lärande. Forskning har visat att de som deltar utvidgar sitt sociala nätverk, känner samhörighet med nya människor och deltar i samhället med större självförtroende. Jag är mycket angelägen om att lyssna på deras erfarenheter och vara en röst för deras berättelser.

Finns det någon fråga inom vuxnas lärande och det livslånga lärandet som du tycker är extra viktig?

Digitalisering och användningen av IKT som ett verktyg för lärande är viktiga frågor inom alla utbildningsnivåer. Med tanke på den digitala klyfta som finns är det särskilt viktigt att vuxenutbildningen inte glömmer sin samhälleliga uppgift att förse vuxna med nödvändig digital kompetens. Livslångt lärande bör alltså inte bara göra det möjligt för vuxna att lära sig om IKT, utan också att lära sig med hjälp av IKT. Det är viktigt att alla vuxna får den här möjligheten!

Vad kan praktiker lära sig av din forskning?

Jag hoppas att vårt forskningsprojekt kommer reda ut hur online-lärande, "blended learning" och IKT-baserat lärande kan vara framgångsrikt för alla vuxna när det gäller delaktighet och social integration. Stöd från lärare och studiekamrater, men också hur uppgifterna är utformade, har visat sig vara avgörande för att främja social integration bland vuxna. Nu för tiden när människor flyttar över hela världen, kommer jag att sträva efter att dela mina forskningsresultat med vuxenutbildare som undervisar nyanlända i ett andra språk med hjälp av IKT.


2016-10-20