Encellforskare aktuella i ny bok om skolnära forskningsmetoder

Nyligen släpptes boken "Skolnära forskningsmetoder" som ger en översikt av och handledning i olika skolnära forskningsmetoder.

Två av Encells medarbetare, Martin Hugo och Joel Hedegaard, har bidragit med ett kapitel om följeforskning.

Ni bidrar med ett kapitel i boken om följeforskning som skolnära forskningsmetod – vad handlar det om?

Det handlar om hur följeforskning kan definieras som en forskningsmetod under paraplybegreppet "participatorisk forskning". Komponenter i följeforskning är ofta ett nära interaktivt samarbete med både uppdragsgivare och respondenter och en följsamhet i mötet med människor och vid insamling av empiri. Specifikt ger vi ett konkret exempel på hur vi har genomfört ett följeforskningsprojekt. Följeforskningsprojektet som beskrivs handlar om en IT-utbildning för unga vuxna med Asperger och hur utbildningen är anpassad efter deras behov. Datainsamlingen skedde genom observation, intervjuer och fokusgrupper.

Vad innebär det att en forskningsmetod är skolnära?

För oss innebär det att man måste vistas på platsen eller i klassrummet tillsammans med de människor som man ska säga något om, helst under en längre tidsperiod.

Varför är det viktigt att uppmärksamma följeforskning som en skolnära forskningsmetod?

För att det är mycket som handlar om människor, situationer och interaktion mellan elever och lärare som man inte kan få svar på om man inte själv som forskare är deltagande i sammanhanget.

Vem riktar sig boken till?

Boken riktar sig till studenter på grund- och avancerad nivå som ska genomföra empiriska studier och skriva texter, uppsatser och examensarbeten. Boken ger ju många olika ingångar till diverse angreppssätt när man ska samla in empiri och följeforskning är ett sådant angreppssätt.

Är det något mer ni vill tillägga?

Det är roligt att arbeta med följeforskning, eftersom det ger en kontinuitet och interaktion i mötet med människor i en verksamhet som man som forskare lär sig mycket av.

Läs mer om boken här.

2016-11-16