Stort intresse för Mimers forskarkonferens

Mimers forskarkonferens lockade fler praktiker än vanligt i år. Anledningen kan vara konferensens fokus på folkbildning och den rådande flyktingsituationen. Det finns ett stort behov av att utveckla ny kunskap om folkbildningens betydelse för nyanländas inkludering i samhället.

Att det finns stora förväntningar på vad folkbildningen ska åstadkomma för att lösa sociala problem framkom med tydlighet vid Mimers forskarkonferens i Malmö. Den 8–9 november arrangerades konferensen i samarbete med Institutionen för Urbana Studier vid Malmö högskola och Region Skåne. Flyktingsituationen och dess utmaningar för folkbildningen var ett centralt tema. Vi har frågat Henrik Nordvall, föreståndare för Mimer, hur konferensen avlöpte.

Hur har det gått?

Jag tycker att det blev en mycket lyckad Mimerkonferens, något mer välbesökt än vanligt. Mimers årliga konferens vänder sig både till forskare inom området folkbildning i vid bemärkelse samt till forskningsintresserade folkbildare. Vid årets konferens hade vi 68 anmälda deltagare och vi brukar vara ett drygt femtiotal. Jag tror att konferensens fokus på folkbildning och den rådande flyktingsituationen lockade fler praktiker än vanligt.

Några resultat som du vill lyfta fram extra?

Det var mycket klokt som kom fram, men en aspekt som flera betonade var att det ställs höga förväntningar på att folkbildningen och det civila samhället ska lösa olika sociala problem. Även om studieförbund och folkhögskolor säkert gör ett utmärkt arbete, bör man också se dessa höga förväntningar i ljuset av att välfärdsstaten förändrats och i viss mån urholkats. Det hänger också samman med en utbredd föreställning om att "utanförskap" ska brytas genom att individer ska mobiliseras till anställningsbarhet och socialt avancemang, snarare än att samhället som sådant ska förändras, exempelvis genom minskade klyftor. Folkbildning riktad mot invandrade tenderar dessutom att präglas av en tanke om att dessa har brister som bör åtgärdas. Annars är det ju vanligt att man inom folkbildningen betonar värden som att deltagarna redan har kunskaper och intressen, som man anser bör bilda utgångspunkt för verksamheten.

Vad tar du själv med dig från denna konferens?

Att det händer väldigt mycket inom folkbildningen som handlar om mötet med nyanlända just nu. Det finns ett tydligt behov av forskning om detta för att skapa en systematiserad kunskap om hur detta arbete går till och om vilka betydelser det får individer, samhälle och folkbildning. När mycket händer med kort varsel är det viktig att också skapa möjlighet till kritisk reflexion, för att sätta det som sker i ett större sammanhang.

2016-11-16