FN-rekommendationer för att främja livslångt lärande

I november 2015 antogs en uppdaterad version av Unescos rekommendationer för vuxnas lärande och utbildning. Målet är att hjälpa FN:s medlemsstater att säkerställa en inkluderande och rättvis vuxenutbildning av god kvalitet och att främja ett livslångt lärande för alla.

Unesco är en förkortning av United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization och är FN:s organisation för utbildning. Unesco arbetar på olika sätt för att påverka och stödja utbildningsfrågor i medlemsländerna och tar bland annat fram deklarationer, rekommendationer och konventioner. Vartannat år bjuds medlemsländerna in till en generalkonferens för att vara med och besluta om nya rekommendationer eller uppdateringar av gamla. I november förra året var det dags för den 38:e generalkonferensen och det var då som den nya versionen av Unescos rekommendationer för vuxnas lärande och utbildning röstades igenom.

Unesco är en förkortning av United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization och är FN:s organisation för utbildning. Unesco arbetar på olika sätt för att påverka och stödja utbildningsfrågor i medlemsländerna och tar bland annat fram deklarationer, rekommendationer och konventioner. Vartannat år bjuds medlemsländerna in till en generalkonferens för att vara med och besluta om nya rekommendationer eller uppdateringar av gamla. I november förra året var det dags för den 38:e generalkonferensen och det var då som den nya versionen av Unescos rekommendationer för vuxnas lärande och utbildning röstades igenom.

Uppdaterad rekommendation för vuxnas lärande

I rekommendationen definieras vuxnas lärande som formellt, icke-formellt och informellt lärande och beskrivs som en grundbult i det livslånga lärandet. Syftet med rekommendationen är bland annat att stärka allas rätt till grundläggande utbildning, stärka människors möjlighet att påverka sin livssituation samt stimulera till ett kontinuerligt deltagande i ett föränderligt yrkesliv. Detta ska i sin tur bidra till att skapa hållbara samhällen med minskad fattigdom.

I rekommendationen lyfts också ett antal nyckelområden för förbättringar. Bland annat behöver finansiella resurser avsättas för vuxnas lärande och hållbara strukturer skapas. För att stärka utvecklingen av vuxnas lärande globalt behöver också det internationella samarbetet öka.

Den uppdaterade rekommendation stödjer även det nya handlingsprogrammet för likvärdig och jämställd utbildning, ramverket Education 2030. Handlingsprogrammet innebär bland annat att alla länder ska sträva efter 12 års gratis skolgång och att de särskilt måste stärka satsningarna på flickors utbildning.

Läs hela rekommendationen här.

Om generalkonferensen

Generalkonferensen är Unescos högsta beslutande organ där alla medlemsländer träffas vartannat år för att fastställa budgeten och besluta om inriktning på verksamheten. Totalt är cirka 3000 delegater från samtliga Unescos 195 medlemsländer på plats under den två veckor långa generalkonferensen.

Deklarationer, rekommendationer och konventioner

En deklaration har mer politisk betydelse (eller sätter fokus på en ny fråga), en rekommendation ska stödja medlemsländernas arbete med policyutveckling i ett visst område medan en konvention kan bli lag. Medlemsländerna rapporterar om hur väl de uppfyller villkoren i rekommendationer och konventioner, oftast vart fjärde år.

En rekommendation antas av Unescos generalkonferens och riktar sig till medlemsländerna. Rekommendationen för vuxnas lärande och utbildning föreslogs av Unescos internationella konferens om vuxenutbildning (CONFINTEA) åren 1997 och 2009.

2016-12-09