Konferens uppmärksammade forskning om entreprenörskap på landsbygden

Entreprenörskap och företagande lyfts ofta fram som viktiga nycklar till en levande landsbygd. Men vad säger egentligen forskningen om entreprenörskap på landsbygden? Det diskuterades den 16 december på en nätverkskonferens i Jönköping.

I mitten av december samlades forskare från fem olika lärosäten för att presentera och diskutera forskningsprojekt om entreprenörskap på landsbygden. Deltagarna hade bjudits in av forskargruppen Embla, som sedan några år tillbaka forskar om entreprenörskap och ekonomisk tillväxt ur ett genusvetenskapligt perspektiv – något som forskarna inom Embla menar att det saknas mycket kunskap om. Forskarna som ingår i Embla är professor Helene Ahl, Jönköping University, professor Malin Tillmar, Linköpings universitet och Linnéuniversitetet, docent Katarina Pettersson, Sveriges Lantbruksuniversitet, och professor Karin Berglund, Stockholms universitet.

Under konferensen presenterade de ett nytt treårigt projekt där de från och med 2017 ska studera kvinnors företagande för en levande landsbygd. I det projektet ingår även Birgitta Sköld, doktor i företagsekonomi vid Linköpings universitet. Forskningsprojektet kommer både ge grundläggande kunskap om kvinnors företagande på landsbygden: omfattning, villkor och utvecklingsmöjligheter men även kunskap om och en metod för hur man konkret kan utveckla kvinnors företagande på landsbygden.

Ett annat projekt som presenterades under konferensen var "Mammaprenörer – i skärningspunkten mellan genus, företagande och den svenska välfärdsstaten". I projektet ingår Helene Ahl, Lucia Naldi och Magdalena Markowska som alla arbetar och forskar vid Jönköping University.

En "mammaprenör" är en kvinna som startar företag efter det att hon har fött barn – och detta är ett fenomen som ökar både internationellt och i Sverige. Vi vill undersöka varför svenska mammor väljer att starta företag och vilken typ av företag de startar, förklarade de.

Docent Johan Gaddefors och hans kollegor från Sveriges Lantbruksuniversitet presenterade ett tredje projekt "Nycklar till en levande landsbygd – olika former av entreprenörskap i samspel med omgivningen" som startar 2017. Tanken är att studenter ska vara med och utveckla och driva ungefär 20 projekt i nio olika landsbygder. Projekten kommer att genomföras tillsammans med lokalbefolkningen och kan exempelvis handla om att koppla ihop lokal matproduktion med den lokala skolan.

Det entreprenörskap vi har mött i olika landsbygder i tidigare forskningsprojekt har i praktiken visat sig vara starkt präglat av plats och situation. Syftet med vårt forskningsprojekt är därför att utveckla ny kunskap om just interaktionen mellan olika former av entreprenörskap och kontext, berättade han.

Några andra projekt som presenterades under konferensen handlade om hur den sociala entreprenören förställer sig "den andre" (Anna Wettermark, Stockholms universitet), socialt entreprenörskap som mathantverk (Jessica Lindbergh, Stockholms universitet), och socialt entreprenörskap på landsbygden (Annie Roos m fl, Sveriges Lantbruksuniversitet).

2017-01-19