Encellforskare lyfter fram det sociala lärandet i ny artikel

Det sociala lärandet är minst lika viktigt som det ämnesrelaterade lärandet. Det slår Encellforskarna Joel Hedegaard och Martin Hugo fast i sin nya artikel "Social dimensions of learning – the experience of young adult students with Asperger syndrome at a supported IT education".

Joel Hedegaard och Martin Hugo är forskare i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Under hösten 2014 genomförde de ett forskningsprojekt i Eksjö där de följde studenter inom IT-spåret, en IT-utbildning som riktar sig till unga vuxna med Aspergers syndrom. Nu är de aktuella med en artikel i Scandinavian Journal of Disability Research där de presenterar resultaten från projektet.

Syftet med artikeln är att beskriva studenternas upplevelse av IT-spåret. Genom metoder som deltagande observation och forskningsintervjuer har de båda forskarna bland annat undersökt hur undervisningen och stödfunktioner inom utbildningen har fungerat. Då målet med utbildningen är att deltagarna ska komma ut i arbete, har forskarna även intresserat sig för hur förutsättningarna för detta har sett ut.

En av de viktigaste slutsatserna som presenteras i artikeln är att det sociala lärandet är minst lika viktigt som det ämnesrelaterade lärandet.

Det som var mest framträdande i intervjuerna med studenterna var deras sociala lärande. De beskrev att de efter en tid på IT-spåret började fungera bättre socialt med andra och att de utvecklade olika förmågor, exempelvis som att be om hjälp och strukturera sitt vardagsliv.

Ett annat viktigt resultat som presenteras i studien är att studenterna upplevde att deras framtidsutsikter förbättrades efter utbildningen. För många av studenterna innebar också IT-spåret ett avbrott från en tidigare isolerad tillvaro.

Studenterna berättade att de hade känt sig ensamma och marginaliserade i samhället under lång tid innan de började på IT-spåret. Att delta i IT-spåret bidrog till att skapa en mer meningsfull tillvaro för dem och där de kände att de blev en del av ett socialt sammanhang.

Ladda ner hela artikeln här.

2017-02-13