Så kan vi förebygga skolmisslyckanden

Andelen ungdomar som går ut grundskolan utan gymnasiebetyg ökar och allt fler lämnar även skolan i förtid. Skolmisslyckanden går dock att förebygga, något som diskuterades på en konferens på Linnéuniversitetet i början av februari.

Den 2–3 februari anordnade "Nätverket för skolsocial forskning" den fjärde upplagan av sin årligt återkommande forskarkonferens. I år samlades omkring 30 deltagare vid Linnéuniversitetet i Växjö för att diskutera hur skolan kan arbeta för att förebygga skolmisslyckanden och få fler ungdomar att stanna kvar i utbildningssystemet. Forskning visar nämligen att utbildning är en av de viktigaste faktorerna för ungdomars framtida möjligheter – ju tidigare utbildningskedjan bryts för ett barn, desto sämre tenderar framtidsutsikterna att bli.

Huvudtalare på konferensen var Ove Sernhede, professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet, som höll en föreläsning om "Mellan omsorg och lärande. Skolan, segregationen och allas rätt till likvärdig utbildning". Sernhede var tydlig i sin analys av roten till dagens skolproblem: en skola där likvärdigheten har sjunkit de senaste 25 åren.

Skolproblemen är ett samhällsproblem som i grunden bottnar i ökade klassklyftor och införandet av det fria skolvalet, menade han.

Under konferensen deltog även Encells medarbetare Martin Hugo med en föreläsning om utbildning som habilitering. Martin forskar i pedagogik och under föreläsningen presenterade han resultaten från ett forskningsprojekt där han och forskarkollegan, Joel Hedegaard, följt en riktad IT-utbildning för unga vuxna med Aspergers syndrom. Utbildningen är ett tydligt exempel på hur en specifik utbildningssatsning bidragit till att bryta utanförskap och isolering för dem som deltagit.

Ett framträdande resultat i studien var att studenterna utvecklade sociala och empatiska kompetenser och att utbildningen innebar att de kunde fungera bättre i vardagen. Flera studenter slutade med sitt boendestöd och behovet av medicinering blev också mindre för flera av deltagarna. Ett par studenter fick också ett arbete efter avslutad utbildning, berättade han.

Under den två dagar långa konferensen hölls även andra intressanta presentationer om särskilda pedagogiska strategier och insatser för att främja riskutsatta barns, ungdomars och vuxnas livschanser och aktiva deltagande i samhället.

Om nätverket

Nätverket för skolsocial forskning har hittills haft tre konferenser. Syftet med forskarnätverket är att skapa en plattform för att utveckla, stimulera och sprida forskning som berör både skola och socialt arbete.

2017-02-13