Månadens forskarintervju Anita Björklund

I månadens forskarintervju får ni träffa Anita Björklund, som är professor i arbetsterapi vid Hälsohögskolan i Jönköping. I sin forskning intresserar hon sig bland annat för äldre personers delaktighet i arbetslivet.

Vad handlar din forskning om?

Min forskning handlar om äldre personers delaktighet i arbetslivet. Forskningsfrågan är: Vad gör att äldre personer vill, kan och tillåts att arbeta efter uppnådd pensionsålder (65 år)?

Hur kommer det sig att du är intresserad av äldres delaktighet i arbetslivet?

Jag tillhör forskningsmiljön ARN-J vid Hälsohögskolan, som står för Ageing Research Network – Jönköping och vid ett av våra arbetsinternat diskuterades vikten av samhällsrelevans i den forskning som vi gör. Det sammanföll med att Fredrik Reinfeldt, dåvarande statsminister, framförde behovet av att fler arbetar fram till 75 år för att rädda välfärden i Sverige, men också för att ta tillvara den kompetens och de erfarenheter som äldre arbetstagare har.

Kan du berätta något om resultatet av er litteraturöversikt av studier om det förlängda arbetslivet?

Efter flera års arbete är vår översikt nu dokumenterad i form av en vetenskaplig artikel med titeln "A scoping review of the incentives for prolonged work life after pensionable age and the importance of 'Bridge employment'". Materialet omfattar ett urval av 58 artiklar av 1331, från åren 2004-2016. Tjugotre länder är representerade och flesta artiklarna kommer från USA och Nederländerna. Därefter kommer Canada och Storbritannien, sedan Australien och Sverige. Det säger något om att problemområdet är internationellt intressant även om pensionssystemen skiljer sig åt mellan länderna. Resultatet visar att om policys för ett förlängt arbetsliv ska vara relevanta bör de grundas på empiriska undersökningar och utgå från äldre personers erfarenheter och uppfattningar. Incitament för ett förlängt arbetsliv kan lite summariskt sammanfattas som: god hälsa, finansiell vinning, flexibla och alternativa arbetsförhållanden, möjligheter att lära nytt, stimulerande utmaningar samt erkännande på arbetsplatsen.

Vad kan praktiker lära sig av din forskning?

Äldre personer kan inte ses som en homogen grupp, utan har individuella särdrag som alla åldersgrupper. Hur äldre ser på att förlänga sitt arbetsliv efter uppnådd pensionsålder är mycket beroende av det sammanhang som omger dem och i det har vi alla en del. Således visar den litteratur vi granskat också att åldersdiskriminering på arbetsplatsen tillhör det som upplevs som mest bortmotande när det gäller att förlänga arbetslivet.

Hur går ni vidare?

Vår tvärvetenskapliga forskargrupp söker forskningsmedel för att genomföra en longitudinell och nationell studie med arbetsnamnet "Ett hållbart och förlängt arbetsliv – betydelsen av hälsa, motivation och lärande". Gruppen består av forskare inom arbetsterapi), gerontologi, lärande och nationalekonomi. Förutom att det är oerhört roligt att arbeta tvärvetenskapligt så skapas också förutsättningar att belysa forskningsfrågan så mångsidigt som möjligt.

2017-02-15