Äldres lärande i fokus på internationell forskarkonferens

Den 12–18 februari 2017 möttes forskare från Europa, Australien och Nya Zeeland för att diskutera forskning om äldres lärande. Under en intensiv vecka anordnades tre konferenser under det övergripande temat "Getting of wisdom – learning in later life".

Ballarat, Melbourne och Wellington – här samlades forskare från olika delar av världen i mitten av februari för att diskutera och presentera forskning om äldres lärande. Den första konferensen hade temat "Older learning in diverse contexts". Den andra fokuserade på "Learning in later life and social inequalities". Den tredje handlade om "Learning, empowerment and identity in later life". Encells medarbetare Helene Ahl, Joel Hedegaard och Ann-Kristin Boström var på plats för att presentera sina senaste studier.

Men’s shed – folkbildning från Australien till Europa

Helene Ahl, professor i företagsekonomi, och Joel Hedegaard, lektor i pedagogik, presenterade tillsammans med professor Barry Golding från Federation University Australia ett paper om "men’s shed-rörelsen" och hur denna rörelse spridit sig från Australien till Europa. Det finns ingen direkt översättning av "men's shed" till svenskan men något förenklat kan det beskrivas som lokala mötesplatser, där män samlas för olika gemensamma aktiviteter. Vanligast är att man ordnar en verkstad för trä- och metallarbete, men motion, datorarbete, matlagning eller sällskapsspel förekommer också. Dessutom engagerar sig medlemmarna i lokalsamhället och bidrar med att till exempel bygga saker till förskolor eller parker, eller med att undervisa barn i att måla och snickra.

Det har visat sig att dessa "sheds" har varit till stor nytta för äldre mäns lärande, hälsa och välbefinnande och för social integration. Dessutom har de bidragit till att utveckla en positiv manlig identitet med fokus på samhällsansvar och omsorg, förklarar Helene Ahl.

I Australien har mötesplatserna organiserats utifrån ett "bottom-up-perspektiv", det vill säga att deltagarna själva har byggt eller anpassat sina lokaler, ordnat finansiering och utrustning och bestämt hur verksamheten ska organiseras. Detta har enligt forskarna varit en viktig framgångsfaktor. När "men’s shed-rörelsen" nu sprider sig internationellt kan organiseringen dock se annorlunda ut. I Danmark öppnades de första "shedsen" 2015 – via ett "top-down-initiativ" sponsrat av Sundheds- og Eldreministeriet.

Vi har besökt två "sheds" i Danmark och i vår studie har vi bland annat intervjuat deltagare och organisatörer för att undersöka hur den australienska modellen har tolkats och översatts på central och lokal nivå, berättar Helene Ahl.

Studiens preliminära data tyder på att de danska "shedsen" kan ha liknande positiva effekter som dem i Australien, givet att man låter deltagarna själva forma verksamheten.

Stickkaféer – en växande folkbildningsvåg i Sverige

Ann-Kristin Boström, doktor i internationell pedagogik, presenterade ett paper om "Lifelong learning in policy and practice: The case of Sweden". Under sin presentation pratade hon bland annat om hur synen på det livslånga lärandet har förändrats i Sverige sedan 1990-talet.

Från början fokuserade politiska styrdokument om livslångt lärande framför allt på vuxnas lärande och informellt lärande, men från 1990-talet och framåt har dokumenten snarare kommit att rikta in sig på förskola och grundskola, förklarar Ann-Kristin Boström.

Detta har inneburit att livslångt lärande i termer av vuxnas lärande på senare år har kommit lite i skymundan. Trots det har Sverige en stark tradition av folkbildning och i sin presentation tog Ann-Kristin Boström upp en ny populär aktivitet: stickning. Studieförbunden ordnar traditionella studiecirklar i stickning, men på många platser finns det också stickkaféer som inte har någon anknytning till den formella folkbildningen.

Forskning har visat att livslångt lärande ökar välbefinnandet hos befolkningen och stickkaféerna är inget undantag. Något som gör stickkaféerna unika är att de inte är formellt organiserade som andra studiecirklar, utan de är gratis och öppna för alla, berättar Ann-Kristin Boström.

Eftersom stickkaféerna inte är formellt organiserade, så får de inte heller något finansiellt stöd från staten, vilket kan vara både en fördel och en nackdel.

Vi får se om de kan fortsätta att vara självständiga i sin form eller om vi kommer att se en utveckling mot att de ordnas in i det formella systemet för att kunna finansieras.

Huvudtalare från olika delar av världen

Under de tre konferenserna kunde deltagarna även lyssna till flera spännande huvudtalare, bland andra Alex Withnall från University of Warwick och Brian Findsen från University of Waikato. De talade om äldres lärande i olika kontexter och internationella perspektiv på lärande senare i livet. Konferensen besöktes av omkring hundra deltagare från över tio länder.

2017-03-14