Månadens forskarintervju Bernhard Schmidt-Hertha

Bernhard Schmidt-Hertha är professor i utbildningsvetenskap vid Universität Tübingen i Tyskland. I månadens forskarintervju berättar han om sin forskning kring digital kompetens i olika skeenden av livet, professionalisering inom vuxenutbildning och äldres deltagande i utbildning.

Bernhard Schmidt-Hertha är koordinator för ESREAs nätverk för äldres lärande men han är just nu involverad i forskningsprojekt inom tre olika områden. Det första området handlar om utvecklingen av digital kompetens i olika skeenden av livet.

Vi försöker undersöka studenters och vuxnas medierelaterade färdigheter med hjälp av storskaliga, tvärsektionella, longitudinella studier. På så sätt hoppas vi att vi ska lära oss mer om hur exempelvis social bakgrund, utbildningsbakgrund och yrkesrelaterad medieanvändning påverkar förmågan att lösa problem i digitala miljöer.

I det andra forskningsområdet fokuserar han på professionaliseringsprocesser inom utbildningsområdet, närmare bestämt inom vuxenutbildning och barnomsorg.

Vårt forskningsfokus ligger på yrkesverksammas färdigheter och kunskaper. Vi är intresserade av de strategier som finns i syfte att vidareutveckla dem. Därför undersöker vi bland annat kvaliteten på yrkesinriktad fortbildning för yrkesverksamma inom barnomsorgen.

Inom det tredje området forskar han om lärande och utbildning senare i livet och intresserar sig särskilt för äldre arbetstagares deltagande i yrkesinriktad utbildning och informellt lärande.

En av våra vägledande frågeställningar här är: Under vilka omständigheter deltar äldre arbetstagare i utbildning och av vilka skäl väljer de att göra det?

Livslångt lärande handlar för Bernhard Schmidt-Hertha framför allt om möjligheten att fortsätta lära hela livet genom formellt, icke-formellt och informellt lärande. Han betonar också att lärande är en ständigt pågående process och att man inte kan studera olika former av vuxnas lärande utan att också titta på deltagarnas tidigare utbildningsbakgrund och deras sociala och kulturella bakgrund.

Lärande är något som alltid är relaterat till tidigare erfarenheter av lärande och till föreställningar om inlärningsprocesser i framtiden. Så livslångt lärande handlar inte bara om att vara medveten om betydelsen av olika former av lärande utanför det formella utbildningssystemet. Det handlar också om att lärande aldrig kan förstås fullt ut, utan att vi tittar på hur en persons inlärningsbiografi ser ut.

Mot bakgrund av detta, menar Bernhard Schmidt-Hertha, är det svårt att få fram generaliserbara empiriska insikter och utveckla teoretiska modeller för vuxenutbildning och livslångt lärande.

Därför behöver vi kvalitativa och kvantitativa studier och framför allt kan longitudinella data hjälpa oss att förstå mer om utbildning och lärande i ett livslångt perspektiv.

Bernhard Schmidt-Hertha tror att hans forskning bland annat kan bidra till att praktiker inom vuxenutbildning kan lära sig mer om sina målgrupper och deltagare och om deltagarnas motiv att delta eller hinder för att inte delta i vuxenutbildning.

Vi forskare lär också av praktikerna! De kan visa oss vilka frågor som är relevanta att belysa och hjälper oss att förstå hur vår forskning kan bli betydelsefull för utvecklingen av fältet. Utöver detta bidrar vår forskning till att ge beslutsfattare kunskap om hur vuxenutbildningen i ett land eller i en särskild region ser ut – och förhoppningsvis skapar det också en bättre förståelse för vilka utbildningsbehov som vuxna faktiskt kan ha.
2017-03-14