Uppdatera EU:s nyckelkompetenser för livslångt lärande?

Behöver EU:s åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande uppdateras? Var med och ge din åsikt i EU-kommissionens uppföljning.

I slutet av 2006 antog Europaparlamentet och Europeiska rådet en europeisk referensram för nyckelkompetenser för livslångt lärande. I referensramen presenterades åtta nyckelkompetenser som ansågs nödvändiga för att EU-medborgarna skulle kunna integreras i samhället och på arbetsmarknaden, ta aktiv del i samhällslivet och lyckas på arbetsmarknaden i ett kunskapsbaserat samhälle. De åtta kompetenserna som då lyftes fram var:

  • kommunikation på modersmålet
  • kommunikation på främmande språk
  • matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens
  • digital kompetens
  • lära att lära
  • social och medborgerlig kompetens
  • initiativförmåga och företagaranda
  • kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer.

Nu vill EU-kommissionen undersöka om det verkligen behövs en gemensam uppsättning av definierade nyckelkompetenser och om de åtta som finns idag i så fall behöver uppdateras. De har därför publicerat en digital enkätundersökning, där såväl medborgare som organisationer uppmanas att delta. Enkäten är öppen till den 19 maj 2017.


2017-03-14