Mentorskap som en väg in i arbetslivet

SMILE-projektet pågick under 2016 och syftet var att ta fram en modell för att utveckla mentorskapet vid arbetsplatsförlagt lärande. Projektet avrapporteras i en film där styrgruppen berättar om projektet och varför det är så viktigt att ledningen står bakom satsningar på utbildning och träning på arbetsplatser.

SMILE – Strategiskt mentorskap för inkludering, lärande och jämlikhet – är ett ESF-finansierat projekt som pågick under 2016. Målet var att ta fram en modell för utveckling av ett strategiskt mentorskap i samband med yrkesutbildning för utsatta grupper. I ett tidigare projekt med fokus på gjuteriutbildning riktat mot utrikes födda identifierades handledaren som en nyckelperson för en lyckad övergång mellan utbildning och en etablering i arbetslivet. Ett centralt uppdrag för en yrkeshandledare är att få individen att förstå sambandet mellan den teoretiska utbildningen och den praktiska tillämpningen, och dessutom koppla detta till de villkor och förutsättningar som råder på en specifik arbetsplats. De handledare som lyckas bäst tycks ha en vidare syn på sitt uppdrag och ser individen i ett större sammanhang, bortom enskilda arbetsuppgifter. Med anledning av dessa iakttagelser är det relevant att istället tala om mentorskap för att betona samspelet mellan individerna men också den bredare roll som en mentor förväntas ta kring adeptens hela livssituation.

SMILE-modellen har fyra dimensioner som är relevanta att arbeta med i de företag som vill satsa på ett strategiskt mentorskap: inkludering, lärande, jämlikhet och ledningens stöd. Det här innebär en skillnad jämfört med traditionella modeller kring handledning i yrkesutbildning. Det vanliga i handledarutbildning har varit att enbart fokusera på lärande-dimensionen, det vill säga kunskaper om faktorer som påverkar undervisning och lärande. På så sätt är SMILE-modellen bredare och en viktig anledning till detta är att det har handlat om att tillvarata kompetensen hos utrikes födda personer. Här krävs alltså en bredare ansats där livssituation, kultur, språk och eventuella diskrimineringsgrunder adresseras. SMILE-modellen är även tydlig med att ledningens stöd måste finnas för att en mentorskapsmodell för utbildning och träning på arbetsplatsen ska bli framgångsrik. Finns inte detta stöd kan man lika gärna slopa satsningen eftersom det innebär ett slöseri med resurser. Ledningen ger stöd genom en positiv attityd och genom planering som följs upp av konkret handling i termer av organisering och resurstilldelning.

Se filmen där styrgruppen berättar om projektet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

2017-03-16