Månadens forskarintervju Sabina Jelenc Krašovec

Sabina Jelenc Krašovec är docent vid University of Ljubljana i Slovenien och har under hela sin yrkeskarriär intresserat sig för vuxnas lärande. I månadens forskarintervju berättar hon om sin forskning som under senare år framför allt har kommit att handla om äldres lärande.

Sedan början av året är Sabina Jelenc Krašovec koordinator för ett EU-projekt om äldre mäns lärande. I det nystartade projektet med namnet "Old Guys Say Yes to Community" intresserar sig forskarna för hur deltagande i olika lärandeaktiviteter påverkar män över 60 år.

Målet med projektet är att främja inkludering av äldre män, särskilt dem med låg utbildning, i olika former av lärande och på så sätt förbättra deras välbefinnande, hälsa och sociala liv, berättar hon.

I projektet ingår fem europeiska länder: Slovenien, Polen, Finland, Portugal och Estland, där forskarna studerar lokalt initierade lärandeaktiviteter i organisationer som inte är en del av det formella utbildningssystemet. I internationella sammanhang benämns detta ofta som "community learning". I Sverige kan man säga att denna typ av aktiviteter motsvaras av våra studiecirklar och föreningsaktiviteter - något som alltså inte är självklarheter i alla länder. Och just "community learning" är något som Sabina lyfter fram som ett viktigt område inom vuxnas lärande eftersom denna typ av lokala arrangemang får människor som är bosatta i samma område, men som har olika bakgrund, att mötas.

Den här typen av aktiviteter samlar människor ur olika åldersgrupper och från olika kulturer och blir en mötesplats för olika generationer. "Community learning" har stor potential att vara inkluderande och öka människors deltagande i samhället och enligt min mening borde vi stärka denna dimension inom området vuxenutbildning.

Ett annat område som Sabina intresserar sig för är informellt lärande och lärande mellan olika generationer. Bland annat har hon studerat informellt lärande på landsbygden och i städer. Hon har också forskat om informellt lärande och deltagande i demokratiprocesser med ett generationsöverskridande fokus.

För mig är informellt lärande särskilt viktigt – det sker genom sociala aktiviteter, när människor deltar i demokratiska processer och inom föreningar. Även om det inte alltid syns och betraktas som lärande har det ett stort inflytande på personliga och sociala förändringar.

En utmaning som Sabina ser inom vuxenutbildningsområdet är hur man ska locka fler människor med låg utbildningsnivå att delta i olika former av organiserat lärande.

Om vi vill locka grupper med lägre utbildningsnivå måste vi stödja deras egna initiativ till deltagande och utveckla olika lärandemiljöer och aktiviteter utifrån detta. Det viktigaste för vuxenutbildare är att vara kritiska och reflekterande lärare, som genom undervisning tar ställning mot diskriminering, exkludering och ojämlikhet. Jag hoppas att jag har lyckats sprida min övertygelse om detta till åtminstone några av våra framtida vuxenutbildare.

2017-04-20