Rapport om mentorskapsprogram

Mentorskapsprogram är det bästa sättet att organisera lärande på arbetsplatsen. En ny rapport från Encell presenterar både praktiska och vetenskapliga lärdomar för den som vill utforma ett mentorskapsprogram.

Mentorskap erbjuder ett överlägset sätt att lära sig yrkeskunskap och för att socialiseras in på arbetsplatsen enligt flera studier. I Encells rapport Strategiskt mentorskap – mentorskapsprogram för arbetsplatsförlagt lärande redovisas resultatet från ett ESF-projekt om strategiskt mentorskap tillsammans med en genomgång av lärdomar från tidigare forskning om mentorskapsprogram i industrin. Rapporten avslutas med fyra praktiska rekommendationer inför utformningen av ett mentorskapsprogram.

Den så kallade SMILE-modellen utvecklades baserat på tidigare kunskaper och erfarenheter från Ingjuta-projektet. SMILE är en akronym för strategiskt mentorskap för inkludering, lärande och jämlikhet. Modellen består av följande fyra delar:

  • Ledningens stöd
  • Inkludering
  • Lärande
  • Jämlikhet

Av dessa fyra är ledningens stöd avgörande för att de övriga tre ska fungera. I litteraturstudien diskuterades olika definitioner av vad som avses med mentorskap, mentorns förmågor som är viktiga för utfallet av en satsning på arbetsplatslärande och olika programstrukturer. I rapporten redovisas även för de resultat och effekter som framkom i studierna. Författarna till rapporten har tagit fram en egen definition av mentorskap under arbetets gång:

Mentorskap är en lärandesituation då två individer möts för att ge varandra inspiration och vägledning för att vidareutvecklas, ofta i relation till ett yrke.

En bred definition är viktig eftersom mentorskapsprogram kan ha många olika syften:

  • hjälpa nyanställda på väg in i företaget
  • stödja ledarskapsutveckling inom företaget
  • utveckla expertis, inom och mellan företag
  • utveckla små och medelstora tillväxtföretag
  • stödja kvinnors karriär
  • underlätta övergång mellan utbildning och yrkespraktik (till exempel SMILE).

Rapporten utgör en kunskapsöversikt som kan ge praktisk vägledning för lärande i organisationer. Diskussionen pekar även på vissa områden som saknas i forskningen och som bör inkluderas i framtidaforskningssatsningar.

Cecilia Bjursell och Rebecka Florin Sädbom har skrivit Encells rapport "Strategiskt mentorskap – mentorskapsprogram för arbetsplatsförlagt lärande".

2017-06-15