Forskare och praktiker diskuterade digitalisering och mångfald

Den digitala utvecklingen har gett allt fler människor tillgång till utbildning. Men hur hanterar utbildningsorganisationer och lärare de pedagogiska utmaningar och den mångfald av studerande som digitaliseringen fört med sig? Det och mycket mer diskuterades på två internationella konferenser om e-lärande och distansundervisning.

I mitten av juni anordnades EDEN-konferensen 2017 vid Jönköping University. EDEN står för "European Distance and E-Learning Network" och är ett europeiskt nätverk som arbetar med att sprida kunskap om ny teknik och lärande bland yrkesverksamma inom olika fält. EDEN-konferensen är ett årligt återkommande evenemang där forskare och yrkesverksamma inom e-lärande och distansundervisning träffas för att diskutera olika teman kopplat till digitalisering.

I år var temat "Diversity Matters" och tog upp frågor om mångfald, inkludering och integration. I anslutning till EDEN-konferensen anordnade SADE – the Swedish Association for Open and Distance Learning en förkonferens på temat "Digital transformation and diversity in a Swedish context".

Mångfald i högre utbildning

En av talarna under förkonferensen var Anders Söderholm, generaldirektör vid Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Han talade om hur digitaliseringen påverkar högre utbildning och om att det ökade antalet studenter vi universiteten också innebär en större mångfald.

Man hör ibland att "studenterna är för dåliga" – men kan det vara så att det snarare är universiteten som inte är rustade för att möta mångfalden av studenter? undrade han.

Han tog också upp vanliga misstag som vi gör när vi utvecklar distanskurser. Ett misstag är att man ofta gör en kopia av traditionell undervisning, men i digital form. Ett annat misstag är "the standard student assumption", det vill säga att man utgår ifrån att studenten är 19–22 år, nyligen har gått ut gymnasiet och vill studera på heltid och bygger kurserna utifrån det.

Språk och integration med mobilen

En annan talare var Linda Bradley, som är forskare vid Chalmers tekniska högskola och projektledare för "Minclusion – Integration med mobilen". "Minclusion" är ett EU-projekt som syftar till att utveckla mobila stöd för språkutveckling och interkulturell kommunikation för nyanlända, så att de på ett individanpassad och tidseffektivt sätt kan bli integrerade i det svenska samhället.

För de många som nyligen kommit till Sverige är det viktigt att snabbt integrera sig i det nya samhället. Vårt projekt riktar sig till arabisktalande nyanlända i Sverige, berättade hon.

Projektet startade den 1 november 2016 och pågår fram till den 31 oktober 2018. Utöver att integrera nyanlända, vill man genom projektet även förbättra den pedagogiska kopplingen som de idag menar saknas i mobila applikationer.

Öppet och livslångt lärande

Under förkonferensen kunde deltagarna även välja att fördjupa sig i ett av två temaspår "Open and lifelong learning: Academy, school and learning centres" och "Learning, collaboration on the digital age". I temaspåret om livslångt lärande var en av talarna Encells första centrumledare, Mohamed Chaib. Han ledde Encell mellan 2001 och 2010 och höll en presentation om Encells uppstart och om de forskningsprojekt och utvärderingar som genomförts genom åren.

Efter förkonferensen fortsatte diskussionerna om digitaliseringens utmaningar och möjligheter i EDEN 2017.

Om EDEN

EDEN bildades 1991 och har idag omkring 200 institutioner och 1200 personer som medlemmar.

EDEN arbetar bland annat med kunskapsspridning och nätverksaktiviteter inom e-lärande och distansundervisning. Den årliga konferensen är central för kunskapsutbyte.

2017-08-17