Ny bok om HR-uppdraget i organisationer

Kärnan i HR-uppdraget är att värna om organisationens viktigaste resurs – människor. Men vad behöver HR-avdelningar egentligen tänka på för att kunna attrahera, behålla och utveckla medarbetare? Det diskuteras i en helt ny bok av forskare vid Högskolan i Jönköping.

Dagens arbetsliv präglas i hög grad av strikt ekonomiska perspektiv, och företag och organisationer fokuserar främst på kostnadseffektivitet och tillväxt. Dessa perspektiv har även kommit att påverka hur HR-avdelningar arbetar med personalfrågor och i många fall glöms de mer humana värdena bort i personalarbetet. I den nya boken "HR – att ta tillvara mänskliga resurser" har därför en grupp forskare i företagsekonomi, pedagogik och psykologi gått samman för att lyfta fram HR:s roll i att värna om just de mänskliga resurserna i organisationen.

Redaktörer för boken är Helene Ahl, Ingela Bergmo-Prvulovic och Karin Kilhammar.

Vi ser att balansen mellan de ekonomiska och de mänskliga värdena har förskjutits till förmån för de ekonomiska, vilket naturligtvis inte fungerar i längden, förklarar Helene Ahl.

En bok i två delar

Boken är uppdelad i två delar, där den första delen handlar om generella aspekter i HR-arbetet. Här tar författarna upp frågor som kännetecknar det dagliga HR-arbetet, som exempelvis kompetensförsörjning, medarbetarskap, karriär och samspel i organisationer.

I kapitlet om karriär visar Ingela Bergmo-Prvulovic att nutida föreställningar om karriär, som personlig utveckling, inte har landat hos arbetstagare – de förväntar sig fortfarande belöning för sina insatser i form av lön och befordran. Det räcker alltså inte med ett intressant jobb, berättar Helene.

Bokens andra del handlar om att ta tillvara mångfalden i organisationer, om vikten av inkludering och att undvika diskriminering.

Förutom att både lagen och vanlig mänsklig anständighet säger att det är viktigt att arbeta med inkludering och att undvika diskriminering, så är det slöseri med resurser att välja bort människor på grund av ovidkommande faktorer såsom hudfärg, kön, ålder eller sexuell läggning, säger Helene.

Boken består av fjorton kapitel och en avslutande del där framtidens utmaningar inom HR-arbetet lyfts fram och vilka kompetenser som krävs av en HR-avdelningar för att hantera dessa utmaningar. I kommande månadsbrev kommer varje kapitel i boken att presenteras mer ingående.

HR - att tillvara mänskliga resurser
2017-09-27