Vinnarna i Encells uppsatstävling 2017!

Nu har vinnarna i årets omgång av Encells uppsatstävling för studenter utsetts. De två vinnande bidragen är skrivna av André Hedberg och Marcus Kullman vid Handelshögskolan i Stockholm och Annie Sundling vid Linköpings universitet.

För att stimulera intresset för olika aspekter av det livslånga lärandet har Encell – Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande inrättat en årlig uppsatstävling för studenter. Tävlingen vänder sig till studenter på svenska universitet och högskolor och gäller kandidat-, magister- och masteruppsatser. Syftet med priset är att uppmuntra till studier som genom sina resultat ska bidra till en positiv samhällsutveckling. De två vinnande bidragen belönas med 10 000 kr vardera.

Den 6 september utsågs de två vinnande bidragen i årets omgång av tävlingen. Det ena bidraget är skrivet av André Hedberg och Marcus Kullman. Det andra bidraget är skrivet av Annie Sundling. Utöver att dessa uppsatser uppfyllde alla formella bedömningskriterier och ger betydelsefulla bidrag till förståelsen av det livslånga lärandet i både arbetsliv och formell utbildning, så har uppsatserna en mycket god akademisk kvalitet.

Hedberg och Kullman undersöker hur individer och organisationer identifierar, lär sig om och tillämpar kunskaper i hållbarhet för att bidra till företagets framgång. De har valt att fokusera på styrelser eftersom de är företags högsta beslutande organ och därmed påverkar ledning, organisering och strategier. Uppsatsen bygger på två studier, en kvantitativ och en kvalitativ, och det framkommer att nivån på hållbarhetskunskaper är en kombination av personliga egenskaper (så som ålder och erfarenhet) och organisationers utbildningssatsningar. Den organisation som vill satsa på hållbarhet kan alltså göra det genom både rekrytering och utbildning. Hedberg och Kullman har även konceptualiserat sina resultat i en matris som erbjuder ett bra underlag för diskussioner i styrelser om hur man förhåller sig till hållbarhet.

Sundling jämför läroplaner för modersmål i Sverige och Danmark eftersom dessa grannländer har valt olika spår gällande en litterär kanon. Medan Sverige inte har någon officiell kanon, valde Danmark att införa detta 2006. Textanalysen sker på Gy11, läroplan för studier på gymnasienivå, och motsvarande text i Danmark. Resultatet visar att läroplanerna uppmuntrar till både estetisk (förståelseorienterad) och efferent (faktaorienterad) läsning, men medan den svenska läroplanen domineras av den erfarenhetspedagogiska ämnessynen så är den litteraturhistoriska ämnessynen dominant i den danska läroplanen. Läroplaner är centrala styrdokument för utbildning och Sundling diskuterar frågan om dess makt i förhållande till sin läsare där hon pekar på vikten av en dialog kring styrdokument för att skapa förståelse kring vad det egentligen står. Sundling påpekar också att läroplaner kan ses som en spegling av pågående samhällsförändringar.

Nästa omgång av Encells uppsatstävling sträcker sig över höstterminen 2017 samt vårterminen 2018.

Läs mer om tävlingen här.

Vinnarbidragen 2017

"Is Everyone On Board? An Exploratory Study About Individual Sustainability-Oriented Knowledge in Swedish Corporate Boards of Directors" (pdf, 2 MB) av André Hedberg och Marcus Kullman

"Sverige vs. Danmark – En komparativ studie av läroplanerna med fokus på modersmålsämnenas skrivningar om skönlitteratur och läsning" (pdf, 1.1 MB) av Annie Sundling

2017-09-27