Ministrar diskuterade äldres potential

Hur ska man ta tillvara på den potential som finns hos den äldre befolkningen? Det diskuterades under en ministerkonferens i Lissabon den 21–22 september.

UNECE står för "The United Nations Economic Commission for Europe" och i september bjöd de in ministrar och statssekreterare till en konferens om demografi och åldrande.

Konferensen hade temat "A Sustainable Society for all Ages – Realizing the potential of living longer" och fokuserade på den tredje utvärderingen av "Madriddeklarationen" från 2003, som är en internationell plan för åldrande. Dessutom diskuterade man den regionala uppföljning som gjorts av deklarationen i de olika länderna. De deltagande länderna fick presentera sina uppföljningsrapporter i tre övergripande paneldiskussioner: "Att uppskatta äldres möjligheter att bidra till samhället", "Att uppmuntra och göra det möjligt för äldre att delta längre i arbetslivet" och "Att försäkra alla om ett respektfullt åldrande".

Encellforskare inbjuden som expert

Ann-Kristin Boström är doktor i internationell pedagogik och har forskat mycket kring äldres och generationsövergripande lärande. Under konferensen var hon inbjuden som expert i paneldiskussionerna.

Det viktigaste är att inte ålderssegregera, utan att istället se till de möjligheter som finns för äldre och yngre att utbyta kunskap och erfarenhet med varandra. I längden ger detta en större social hållbarhet i ett samhälle och påverkar demokratin positivt, menar hon.

Sammanlagt deltog ministrar och statssekreterare från 46 länder. Konferensen avslutades med att de fastslog den plan som ska gälla för de följande fem åren i Lissabondeklarationen.

2017-10-17