Månadens forskarintervju: Sofia Kjellström

Vuxenutveckling handlar om människors förmåga att utveckla mer komplexa förhållningssätt genom livet – något som också påverkar människors syn på bland annat kunskap och lärande. Sofia Kjellström har länge intresserat sig för detta forskningsområde och i månadens forskarintervju berättar hon mer om sin mångsidiga forskning.

Tidigare i höstas blev Sofia Kjellström docent i gerontologi vid Hälsohögskolan i Jönköping. Hon är även docent i välfärd och socialvetenskap och hennes forskarkarriär har varit en tvärvetenskaplig resa via flera olika områden. Genom åren har hon exempelvis forskat kring ansvar för hälsa, etik och lärande – och ett av de områden som hon brinner för just nu är ledarskapsutveckling. Det finns dock ett särskilt intresse som alltid löpt som en röd tråd genom hennes forskning, nämligen intresset för hur människor kan utvecklas som vuxna.

Redan under min doktorandtid kom jag i kontakt med det som kallas vuxenutveckling på svenska, och "adult development" på engelska. Forskningen inom området visar att människor har en förmåga att utveckla mer komplexa förhållningsätt genom livet, vilket påverkar hur de ser på kunskap, lärande, förändring och sin roll på jobbet, berättar Sofia Kjellström.

Ett annat sätt att beskriva vuxenutveckling är i termer av vertikalt och horisontellt lärande.

Horisontellt lärande är när en person tillägnar sig nya kunskaper eller färdigheter, utan att den grundläggande strukturen för hur hen tänker nödvändigtvis förändras. Vertikalt lärande däremot sker när det krävs ett helt nytt sätt att tänka och personen förändrar sitt sätt att organisera sitt tänkande. Systemtänkande är ett exempel på ett helt nytt kvalitativt sätt att tänka, förklarar hon.

Ett konkret exempel på vuxenutveckling inom lärandeområdet är feedback. Sofia förklarar att feedback kan ses som ett hot mot den egna identiteten i de tidiga faserna av vuxenutveckling.

När en person ger feedback på det jag gör, så upplevs det som att mitt jag blir ifrågasatt. Med vuxenutveckling kan man lära sig att förhålla sig till feedback genom insikten om att min identitet inte bara är knuten till vad andra tycker, utan att jag också har en egen röst och många olika roller där exempelvis rollen i arbetet bara är en. Det gör att jag lättare kan acceptera att få feedback på vad jag gör.

Med detta synsätt blir feedback med andra ord inget som man kan lära sig genom att läsa om det på en kurs, utan det är en förmåga som människor utvecklar gradvis genom en rad prövningar.

På frågan om det finns någon aspekt inom vuxnas lärande som hon tycker är extra viktig lyfter Sofia fram vikten av att ha ett etiskt förhållningssätt i mötet med människor. Hon berättar hon länge trodde att personlig utveckling, och att försöka få människor att utveckla mer komplexa förhållningsätt, var lösningen på många problem. Men med åren har hon lärt sig att det inte alltid är så enkelt.

Numera vet jag hur svårt det är att utveckla personer och att det i grupper och på arbetsplatser alltid finns en blandning av människor med mer eller mindre komplexa förhållningssätt. Då handlar det mer om att skapa sociala system som ger utrymme för att alla ska trivas och må bra. Med andra ord krävs ett etiskt förhållningsätt och att möta människor där de är, förklarar hon.

Det finns många lärdomar som man kan dra av Sofias forskning, både som yrkesverksam och som medmänniska. En lärdom som hon själv lyfter fram är betydelsen av att vara ödmjuk.

Vi måste vara ödmjuka mot människor och var de befinner sig "mentalt". Istället för att för att klandra och se ner på människor som inte resonerar så komplext, så kan vi ha tillförsikt att de gör så gott de kan och att de ibland inte har något val att förhålla sig som de gör, avslutar Sofia.

Vill du veta mer om vuxenutveckling?

Sofia Kjellström har skrivit ett tiotal publikationer med vuxenutvecklingsperspektiv. Två av dem är fritt tillgängliga.

En artikel om hur vuxenutveckling kan tillämpas på högre utbildning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

En översikt över olika sorters vuxenutvecklingsforskning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2017-11-12