Varför prata om lärande mellan generationer?

Varför ska man prata om lärande mellan generationer i skolan? Är det inte alltid ett lärande mellan generationer eftersom läraren och barnen tillhör olika generationer. Om detta talade gästforskaren Mariano Sanchez vid ett besök i Sverige.

Mariano Sanchez gästade Sverige under hösten.

Encell har under hösten haft besök av gästforskaren Mariano Sanchez som är specialiserad på lärande mellan generationer. Under ett seminarium gick Sanchez in på hur ett generationsperspektiv kan bidra i skolans värld. Han beskrev att många gånger ifrågasätter anställda vid skolor ett generationsperspektiv utifrån att de menar att det är inbyggt på ett naturligt sätt eftersom läraren och barn tillhör olika generationer. Sanchez menar att det inte räcker att tillhöra olika generationer för att det ska vara ett generationsperspektiv. Det som krävs är att man pedagogiskt använder generationsbegreppet och insikter om generationer för att stimulera lärande.

När generation används som ett medvetet begrepp i undervisning tillför det framför allt en tidsdimension som kan sättas i relation till ämnet på flera olika sätt. Det handlar om att ställa frågor om vilka förutsättningar som finns i olika tidsperioder, vilka erfarenheter som skapas i en viss era och vilka kunskaper och färdigheter som krävs för att klara av vardagen i olika epoker. Ett exempel är hur erfarenheter från olika generationer kan användas för att kontrastera upplevelser och sätta ett ämne i relation till personers erfarenheter. En lärare i samhällskunskap skulle då kunna säga: ”Då jag var 15 år brukade vi se på TV endast en timme på kvällen (alternativt att då jag var ung fanns inte TV). Hur ser det ut för dig som är ung nu och vad betyder det för din uppfattning om det politiska systemet?”

Generationsbegreppet kan också vara ett sätt att samla grupper utifrån erfarenheter som inte är primärt baserade på ålder utan på de erfarenheter som man delar. Mariano Sanchez beskrev ett skolprojekt där utgångspunkten är ett lärande för alla åldrar, där man närmar sig utbildningen från en indelning i kunskapsnivåer snarare än åldersgrupperingar, The Intergenerational School (TIS) som grundades 2000 av Dr. Cathy Whitehouse och Dr. Peter Whitehouse. Skolan, som ligger i Cleveland, Ohio, är en statligt finansierad grundskola och har erhållit många utmärkelser för sitt arbete. Skolan är uppbyggt på något som man kallar klassrum för alla åldrar och i varje klass finns ca 16 elever. De delas som sagt inte in i klasser på grund av ålder utan varje klass har ett åldersspann på ca 3 – 4 år vilket gör att individens lärande sätts i centrum. Det handlar framför allt om att skapa en dynamisk kultur där alla ses som både lärare och elev som ska uppnå nya nivåer. När en elev uppnått de krav som ställs på en viss kunskapsnivå enligt läroplanen flyttas den direkt upp till nästa nivå. Det sker alltså ingen automatisk uppflyttning varje terminsstart eller vid en viss ålder utan utifrån prestation. Det pågår just nu ett liknande projekt i Spanien där Sanchez ingår i projektteamet och vi hoppas få ta del av de spanska erfarenheterna längre fram.

 

Cecilia Bjursell, ekon.dr., centrumledare

Mer från Encell om lärande mellan generationerna:

Generation, relationer mellan generationer, generationspolicy: Ett mångspråkigt kompendium

Community well-being through intergenerational cooperation

Organizing for Intergenerational Learning and Knowledge Sharing

Learning across generations in Europe

2017-12-07