Ny avhandling om kompetensutveckling inom tillverkningsindustrin

Den 16 februari disputerar Monika Hattinger med sin avhandling ”Co-constructing Expertise, Competense Development through Work-Integrated e-Learning in joint Industry-University Collaboration”. Hon doktorerar inom informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande vid Högskolan Väst och är en av de första doktoranderna som antogs inom forskningsmiljön LINA (Lärande i och för det nya arbetslivet).

I projektet ProdEx, Expert i Produktionsteknik, anordnar Högskolan Väst kurser riktade mot personal inom tillverkningsindustrin. Monika har studerat det pågående projektet, som syftar till kompetensutveckling inom produktionsteknik för företag bland annat inom bil- och flygindustrin.

– Det är operatörer och ingenjörer med gedigen industrierfarenhet som möter högskolans forskare i kurserna hos oss, säger hon.

Samproduktion är mer än samarbete

I kurserna deltar man aktivt från båda håll i olika former av samproduktion. Det gäller att hitta former och metoder som fungerar för att nyttja de erfarenheter som industrideltagarna har i samverkan med de forskningsaktiva lärarna.

– Det är ett aktivt samarbete och en samproduktion där man delar kunskaper.

Kurserna är på avancerad nivå, men en klar majoritet av dem som vill vara med har ingen eller lite akademisk erfarenhet.

– Vi har validerat ca 90 procent av dem som söker de här utbildningarna.

Kurserna är på 2,5 hp och många av deltagarna läser flera nivåer. Redan vid nivå två kommer nya utmaningar för högskolan att förhålla sig till.

– De bidrog ganska mycket med egen kunskap och andra problemlösningar som inte alls var väntade från högskolans sida.

Brister i implementering

Utbildningarna är till största delen webbaserade och integrerade med träffar på Produktionstekniskt centrum (PTC) i Trollhättan. Ibland har det förekommit ett visst mått av teknikstrul, men det inte det som deltagarna ser som det stora problemet.

–De tycker att det allra svåraste är att få tid för studier och att det prioriteras av företaget för att man gör en kompentensinsats.

Hur de nya kunskaperna tas tillvara i företagen varierar visar Monikas intervjuer med alla kursdeltagare. Allt för ofta rinner det ut i sanden. Men deltagarna är nöjda med utbildningarna i sig. Trots att många av dem inte läst på högskolenivå tidigare, och kanske varit lite oroliga för hur det ska gå, är de nöjda. Många väntar nu på att högskolan ska utveckla nästa kurs.

– Entusiasmen från både industrin och högskolan är väldigt hög, säger Monika Hattinger.

Projektet har pågått sedan 2014 och det har genomförts ett 30-tal kurser hittills. Under våren startar åtta kurser på Högskolan Väst och det brukar vara mellan 10 och 20 deltagare i varje. Det är en stor spridning i kunskapsnivåer bland kursdeltagarna, med varierande grad av förkunskaper och många års praktisk erfarenhet. Det gör att kurserna är en extra utmaning för de kursansvariga. Digitaliseringen av kurserna inom ingenjörsämnet är också en del som studerats inom avhandlingsarbetet genom aktionsforskning.

– Det är ganska krävande att utveckla kurser där kursdeltagarna aktivt deltar i utvecklingsprocessen. Från båda sidor, vad gäller kursinnehåll, inriktning och nivå.

Fokus på samproduktion

– Jag har velat fördjupa mig i vad vi egentligen menar med samproduktion, för vi pratar mycket om det. Men när uppstår samproduktion, och i vilka former sker det?

Samproduktionen startade redan i planeringen av kurserna. Från början har de haft regelbundna möten där högskolan har bjudit in chefer från de aktuella företagen, för att stämma av och se vilka kompetensutvecklingsbehov med koppling till produktionskunskaper som finns.

Under arbetes gång har Monikas forskning lett till förändrade pedagogiska och tekniska arbetssätt. Hon har kunnat stötta lärarna och bidra till utvecklingen av kursmaterial i projektet, till exempel kring upplägget med antal fysiska träffar kontra webbaserade möten, case-baserade labbar och annan teknikanvändning för e-lärande

Monika disputerar den 16 februari. Opponent är professor Anita Mirijamdotter, institutionen för informatik vid Linnéuniversitetet.

Efter disputationen fortsätter Monika med sin forskning på 80 procent i åtminstone två år till med forskningsfinansiering för docentmeritering kring den ökade digitaliseringen i industrin och dess påverkan på framtidens professioner.

– Det är väldigt förmånligt och roligt att jag får fortsätta med forskning på nästan heltid.


Läs mer om projektet här.

Monika Hattinger
2018-01-29