Varför snickra själv när man kan snickra ihop?

Äldre män är en ovanlig syn inom vuxenutbildning och folkbildning. Gruppen är underrepresenterad i den statistiken, men överrepresenterad i statistiken för ohälsa, fysisk så väl som psykisk. Ett av de initiativ som tagits för att råda bot på detta är mötesplatser där ”blokes do what blokes do best”.

På 90-talet började det poppa upp mötesplatser för äldre män på flera håll i Australien. Initiativet kom från gräsrotsnivå och ”Men’s Shed” som det kom att kallas blev snabbt ett begrepp.

– Det var en idé om att i stället för att varje äldre herre stod i sin egen verkstad så skulle de kunna träffas i en större verkstad, säger Joel Hedegaard, som studerar fenomenet.

Nu finns det cirka 1500 Sheds i Australien och Nya Zeeland men det finns även i England och på Irland. Nyligen fick Kenya sitt första Men’s Shed.

Danmarks Sundhedsministerie tog 2015 initiativet till att starta i Danmark, med den skillnaden att initiativet kom uppifrån i stället för som i Australien där det var deltagarna själva som drog igång. Det är främst hälsoeffekterna man vill åt.

Män riskerar utanförskap efter pensionen

Från början var det främst äldre lågutbildade män på landsbygden som träffades. Det vill säga en grupp som forskningen har visat löper relativt stor risk att drabbas av ohälsa och bli socialt isolerade.


Verksamheten kan ha olika fokus, ibland satsar man på lärande mellan generationer, kanske med ungdomar som har hamnat lite snett, eller så hjälper man till med träslöjdsundervisning för skolelever eller språkundervisning för nyanlända. Men gemensamt för i princip alla är att det bara är män som kommer dit.

Som svensk kanske man hajar till när en verksamhet med så tydlig könssegregering presenteras. Det gjorde även Joel första gången han hörde professor Barry Golding prata om det.

– Det kändes och det lät märkligt.

Men de positiva effekter som man sett i studier av Men’s Shed hade med största sannolikhet inte kommit till om även äldre kvinnor hade blivit inbjudna. Det har nämligen testats. Många av deltagarna har under sitt liv rört sig i kretsar, i arbetslivet och privat, där de gamla könsrollerna har varit väldigt tydliga. Men i ett Shed är de tvungna att börja städa, koka kaffe och göra sånt som de annars inte har gjort. Vilket ändrade sig när kvinnorna fick vara med.

– Då återgick man till väldigt könsstereotypa roller. Då blev fruarna som små minimammor. Och det var ju inte tanken.

Traditionell mansroll del av problemet

Joel Hedegaard menar att det, även om det kan kännas bakåtsträvande, förmodligen är en fördel med den här uppdelningen när det gäller den generation som verksamheten vänder sig till. Mansrollen i den här generationen bidrar till gruppen sämre hälsoläge och troligen även till att just äldre män generellt är svårare att engagera i vuxenutbildning och andra aktiviteter, som har visat sig främja hälsan hos äldre. Könsuppdelningen kan därför vara en nyckel till att förbättra gruppens välmående.

– Det låter märkligt men i praktiken ser det ut så här.

Något som har märkts är att deltagarna har utvecklat vad Joel Hedegaard refererar till som en omsorgsfull maskulinitet.

– Man har börjat bry sig om sig själv. Men även att man har börjat bry sig om de andra herrarna på ett annat sätt, säger han.

Deltagarna har helt enkelt börjat intressera sig för varandra. Börjat prata om sin och andras hälsa och de hör av sig om någon inte dyker upp på några dagar. De artiklar som hittills har publicerats om Men’s Shed är väldigt positiva.

Intervjuar fruarna

Han har, tillsammans med Helene Ahl, gjort fokusgruppsintervjuer med de Nya Zeeländska sheddeltagarnas partners, i praktiken oftast deras fruar. Det som då framträdde tydligt var att det faktum att männen hade något att göra, och hade ett eget socialt nätverk, hade inneburit en enorm frihet för fruarna.

Joel Hedegaard har nu påbörjat en liknande studie med fruarna till dem som deltar i den danska motsvarigheten. Även om resultaten ännu inte är färdiga har han upplevt att frihetskänslan inte är lika tydlig, de danska fruarna pratade mer om glädje. De var så glada för att männen hade något att göra och något att prata om. Det underlättade även i deras egen relation och kommunikation.

Nu ska materialet från Danmark analyseras. Han ska bland annat presentera det på ELOA-konferensen i höst. Tillsammans med Helene Ahl arbetar han även med ett kapitel till en internationell antologi om just Shed-rörelsen.


Sara Bref

Joel Hedegaard


Joel Hedegaard, fil. dr. i pedagogik, skrev sin avhandling om diskriminering inom hälso- och sjukvården utifrån ett kommunikationsperspektiv. Han arbetar som universitetslektor på Högskolan för lärande och kommunikation och tillhör Encell och forskningsmiljön Livslångt lärande. Joel är utbildad folkhälsopedagog och har tidigare varit verksam som lärare vid pedagogiska institutionen i Lund.


Publikationer:

Ahl, H., Hedegaard, J., Golding, B. (2017). How the Men’s Shed idea travels to Scandinavia. Australian Journal of Adult Learning, 57(3), 316-333.

Ahl, H., Hedegaard, J., Golding, B. (2017). The Nordic translation of “Men’s Shed”, a gendered model for adult learning. Conference paper, The 7th Nordic Conference on Adult Education and Learning, Jönköping, 3-5 May, 2017.

2018-03-28