När utbildningen även behöver ge sociala förutsättningar

Encellforskarna Joel Hedegaard och Martin Hugo har, på uppdrag av SPSM, skrivit om utbildning för personer med högfungerande autism.

Framsida på publikationen Unga vuxna med högfungerande autism – när utbildningen även behöver ge sociala förutsättningar

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har en skriftserie där syftet är att tillgängliggöra och sammanfatta pedagogisk forskning. Den senaste i raden av publikationer heter Unga vuxna med Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
högfungerande autism – när utbildningen även behöver ge sociala förutsättningar Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. och är skriven av Encellforskarna Joel Hedegaard och Martin Hugo. Hedegaard och Hugo har under flera år riktat in en del av sin forskning mot situationen för personer med högfungerande autism, som deltar i olika former av utbildning. 

Under 2019 kom flera publikationer som en följd av deras forskning, både på svenska och engelska, bland annat rapporten Folkhögskolan som inkluderande miljö för deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

"Specialpedagogiska skolmyndigheten framhåller forskning som ett sätt att utveckla kunskap. Utifrån det ställningstagandet är syftet med skriftserien att visa på olika typer av forskning och olika forskningsresultat som kan relateras till det specialpedagogiska fältet. Vi gör inga anspråk på att ge riktlinjer eller konkret vägledning kring hur forskningsresultat ska användas i praktiken, det gör vi i våra stödmaterial. Snarare ska kunskapen som förmedlas här ses som en inblick i olika forskningsområden som är relevanta för det specialpedagogiska fältet.
I just den här skriften skriver Martin Hugo och Joel Hedegaard om vuxenstuderande med högfungerande autism. Deras fokus är hur anpassningar i utbildning kan utformas för att passa en grupp som ofta har dåliga erfarenheter, och ibland även ett sämre mående, som en konsekvens av sin tidigare skolgång. De baserar mycket av sin forskning på intervjuer med målgruppen, vilket ger ett tydligt målgruppsperspektiv."


Här berättar Martin Hugo lite kort om deras forskning:

2020-02-26