Modersmålets roll i andraspråksinlärning. En kvalitativ studie om åtta SFI-elevers perspektiv

En av årets två vinnande uppsatser skrevs av studenter inom VAL, där studenterna har undersökt modersmålets roll i andraspråksinlärning. 

Två unga kvinnor med långt mörkt hår.

Mina Aharbil Persson och Lina Banyameen

Mina Aharbil Persson och Lina Banyameen skrev uppsatsen Modersmålets roll i andraspråksinlärning. En kvalitativ studie om åtta SFI-elevers perspektiv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. inom ramen för lärarutbildningen på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Uppsatsen var en av två vinnare i årets uppsatstävling. 

Både Mina Aharbil Persson och Lina Banyameen arbetar som lärare i svenska som andraspråk. De tog chansen att i sitt arbete med uppsatsen undersöka vilken roll modersmålet har när man ska lära sig ett nytt språk.

– Jag själv var och är fortfarande beroende av mitt modersmål så det var det området som jag tänkte fördjupa mig i och skriva mitt examensarbete om, säger Lina Banyameen.

Banyameen och Aharbil Persson har intervjuat åtta elever inom SFI (svenska för invandrare) med följande frågeställningar:
1. Hur uppfattar eleverna modersmålets roll i andraspråksinlärning?
2. Vad anser eleverna att det finns för fördelar och nackdelar med att använda sina modersmål i andraspråksinlärning?

Undersökningen stödjer tidigare forskning, som visar att modersmålet är ett viktigt redskap för att göra det lättare att lära sig ett nytt språk.

”Det är alltså det spelar en viktig roll till exempel jag vill prata nånting mening på svenska så jag tänker på arabiska och sen säger jag det på svenska. Översätta till modersmålet gör mig säker o trygg om jag inte förstår använder jag inte det ordet jag känner mig inte nöjd”, säger en av de intervjuade.

Mina Aharbil Persson berättar att hon i sitt arbete har mött elever som ser negativt på att ta hjälp av modersmålet i undervisningen. Litteraturgenomgången gav däremot nya argument för att arbetssättet fungerar.

– Det gläder mig att forskningen har positiv syn på det och uppmanar oss lärare att låta eleverna använder sig av det, säger hon.

”Det är jätteviktigt att man kan bra sitt språk för att lära sig andraspråk. Man måste kunna bra grammatik på sitt språk för att jämföra med andraspråk. Om man kan grammatik på sitt språk och blir tvärtom på svenska måste man förstå att det är inte är samma så man ska försöka hitta rätt på svenska”, säger en annan.

Samtidigt betonar några av intervjupersonerna vikten av att modersmålet inte får ta över helt, utan ska användas som ett hjälpmedel vid behov vilket tidigare forskning också visar.

 

Så här lyder motiveringen: 
Aharbil Persson och Banyameen studerar modersmålets roll i andraspråksinlärning. Uppsatsen tar sin utgångspunkt i att det svenska samhället blivit allt mer språkligt heterogent, och att antalet studerande i SFI (svenska för invandrare) har ökat markant under 2000-talet. I sin studie utgår de från SFI-studerandes uppfattningar om modersmålets betydelse. Resultatet visar att de studerande uppfattar att ett outvecklat modersmål, stora skillnader mellan modersmål och svenskan, samt en överdriven användning av modersmål kan försvåra inlärning. Däremot ses modersmålet som ett hjälpmedel för att lära sig svenska och blir därmed en resurs i utbildningen. Respondenterna i studien betonar att förstaspråket ska ses som ett tillfälligt stöd som inte kommer att behövas lika mycket när de kan svenska bättre.

Abstract
Syftet med denna studie är att undersöka åtta SFI-elevers förhållningssätt och erfarenheter kring modersmålets roll i andraspråksinlärning. Frågeställningar är därmed följande: ·
1. Hur uppfattar eleverna modersmålets roll i andraspråksinlärning?
2. Vad anser eleverna att det finns för fördelar och nackdelar med att använda sina modersmål i andraspråksinlärning?
I denna studie har en kvalitativ metodansats med semistrukturerade intervjuer använts som datainsamlingsmetod. Urvalet har gjorts efter ett bekvämlighetsurval. Åtta SFI-elever har intervjuats. Studiens resultat visar att modersmål är en viktig resurs som stärker och underlättar andraspråksinlärning. Dessutom är det ett viktigt hjälpmedel för att lära sig svenska. Det framkommer också att modersmål stärker identitet och kan nyttjas till ett effektivt elevsamarbete. Faktorer som outvecklat modersmål, språkliga avvikelser med svenska samt felaktig och överdriven användning av modersmål kan försvåra andraspråksinlärningen.


Läs också:

Uppsatstävling om livslångt lärande

Tidigare vinnare

2020-09-25