Livslångt lärande – genom livslång vägledning

Ett av årets vinnande bidrag i uppsatstävlingen var ’Livslångt lärande – genom livslång vägledning’, skriven av Lillemor Bäcke och Miriam Skoog på Studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet.

Miriam Skoog och Lillemor Bäcke.

Miriam Skoog och Lillemor Bäcke.

”Livslångt lärande är något som är ständigt närvarande i samhället men också under vår utbildning. I detta sammanhang så blev också termen livslångt lärande intressant att studera, både som begrepp och hur man förhåller sig till det på olika sätt”, berättar de angående valet av ämne för sin uppsats. De samtalade om möjligheten att påverka sina framtidsutsikter med hjälp av insikter i behovet av ett kontinuerligt och livslångt lärande.

Bäcke och Skoog har i sitt arbete med uppsatsen undersökt hur studie- och yrkesvägledare som arbetar med långtidsarbetslösa uppfattar begreppet livslångt lärande. Bakgrunden är att det finns stora förhoppningar i samhället på att individen ska engagera sig i livslångt lärande och att detta lärande ska svara mot arbetsmarknadens behov. Baserat på åtta intervjuer, har de utifrån en fenomenografisk ansats genomfört en analys som resulterade i fyra teman. Dessa fyra är uppfattningar om livslångt lärande som 1) medel och mål, 2) utmaningar för samhälle och individ, 3) förutsättningar och ansvar, och 4) fenomenets funktion. En slutsats är paradoxen att det finns förväntningar på att individen ska förstå och axla sitt ansvar, samtidigt som möjligheter till ansvarstagande påverkas av hälsa, inställning och utbildningsnivå.

”Vi blev förvånade över att begreppet livslångt lärande inte användes i talspråk med klienter då vi själva trodde att det skulle kunna vara ett förklarande begrepp för klienten att förstå sin egen roll i de framtida möjligheterna på arbetsmarknaden”, berättar Bäcke och Skoog.

Nu yrkesarbetar de båda med vägledning för vuxna på olika sätt, och de tar med sig vikten av att skapa en förståelse för livslångt lärande hos de personer som de möter i sin praktik.

”Det som visat sig i arbetet med uppsatsen ger inspiration att låta det livslånga lärandet gå som en röd tråd i vårt framtida arbete som studie- och yrkesvägledare. Vi vill värna begreppets närvaro i såväl samtal som aktiviteter och se till att det blir en inspiration för individen.”


Läs hela uppsatsen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanfattning

Syftet med denna studie är att undersöka hur studie-och yrkesvägledare som arbetar med långtidsarbetslösa uppfattar fenomenet livslångt lärande. Uppfattningarna leder oss mot en djupare förståelse för hur fenomenet livslångt lärande konstrueras och hur denna konstruktion formar den praktik där studie-och yrkesvägledaren och den arbetslöse befinner sig. För att fånga dessa uppfattningar av livslångt lärande utgår studien från en fenomenografisk ansats och empirin samlas in genom intervjuer med åtta studie-och yrkesvägledare som arbetar med individer i långtidsarbetslöshet. Studiens resultat visar på att konstruktionerna kring fenomenet livslångt lärande hos respondenterna innehåller uppfattningar om livslångt lärande som ett verktyg till den ekonomiska utvecklingen i vårt land. Inbyggt i denna konstruktion återfinns även uppfattningar om en idealbild kring hur individer ska kunna ta del av den del av det livslånga lärande som erbjuds inom ramen förutbildning eller arbete. För de individer som befinner sig i långtidsarbetslöshet och faller utanför denna ram blir studie-och yrkesvägledaren en central person. Studie-och yrkesvägledarenskonstruktioner av livslångt lärande påverkar den professionella praktiken vilket behöver synliggöras och reflekteras kring.

 

Se också:

Uppsatstävling om livslångt lärande

2022-10-26