Strategier vid kompetensbrist

Kompetensbrist inom industrin är ett återkommande ämne i debatten, och det finns flera forskningsprojekt som tar sig an den utmaning som det innebär för svenskt näringsliv. Ett av vinnarbidragen i årets uppsatstävling adresserade också frågan.

Anders Pettersson och Blerta Osmani

Anders Pettersson och Blerta Osmani

Anders Pettersson och Blerta Osmani, studenter på magisterprogrammet i ledarskap vid Högskolan Väst, producerade ett fint bidrag till förståelsen av området kompetensförsörjning, med sin uppsats Strategier vid kompetensbrist – Hur leverantörer i fordonsindustrin arbetar för att säkra sin kompetens i omställning.

Vi kände båda att vi vill skriva om kompetensförsörjning som ämnesområde eftersom det är ett område som är väldigt aktuellt och viktigt för ledare att arbeta med ur ett strategiskt perspektiv. Vi har tidigare erfarenheter och intresse för fordonsindustrin så det kändes naturligt. Efter lite funderande och läsning såg vi att just leverantörsledet hade ett forskningsgap som kändes viktigt att fördjupa sig i”, säger de om sitt val av ämne.

Pettersson och Osmani studerar kompetensförsörjning inom fordonsindustrin med fokus på utmaningar i samhället och strategier för att finna, behålla och utveckla kompetens. När det gäller kompetensutveckling av befintlig personal finns olika strategier, visar deras studie.

De flesta har interna utbildningar eller vill ”lära av varandra”. Ett väldigt bra exempel är ett företag som har en egen lärare anställd på heltid för att stötta medarbetarnas utbildnings- och kompetensresa. Vi såg även stor skillnad mellan så kallade produktionsföretag och tjänsteföretag i hur de arbetar med kompetensutveckling. Majoriteten av kompetensutvecklingen sker på den egna arbetsplatsen genom samarbete med kollegor. Det är endast i undantagsfall man ”åker på kurs” för att lära sig saker.”

Fordonsindustrin är av betydande storlek och studien har genomförts i dialog med leverantörernas branschorganisation, Fordonskomponentgruppen, för att säkerställa relevans i frågeställningar och forskningsområde. Intervjuer med 19 personer i både tjänsteföretag och produktionsföretag bekräftade problematiken kring kompetensförsörjning, men en skillnad mellan tjänste- och produktionsföretag identifierades vad gäller utmaningar och strategier. Det fanns även likheter och en central strategi som identifierades är att kompetensutveckla befintlig personal för att säkra tillgång till rätt kompetens.

I intervjuerna framkom bland annat hur stor nytta företagen generellt, men särskilt produktionsföretagen, haft av de senaste årens invandring för att hitta arbetskraft. Det är något som författarna menar behöver belysas mer framåt, hur utländsk arbetskraft skapar förutsättningar för exempelvis företag på landsbygden att hitta rätt kompetenser.

Läs hela uppsatsen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sammanfattning

Studien har syftat till att bidra med kunskap om hur leverantörer inom fordonsindustrin arbetar med strategisk kompetensförsörjning för att hantera de pågående omvärldsförändringarna inom fordonsindustrin. Fordonsindustrin genomgår för närvarande en omfattande förändring med teknikutveckling och förändrade förutsättningar, vilket påverkar behovet av kompetens och hur industrin arbetar med sin kompetensförsörjning. Detta gäller såväl fordonstillverkare (OEMer) som dess leverantörer. Det finns idag en relativt god bild om hur kompetensomställning hanteras av större, ofta globala företag, men att det finns ett underskott i forskningen om hur små-och medelstora företag (SME) arbetar. Leverantörerna utgör uppemot 50 procent av den totala fordonsindustrin och av dessa är 80 procent SMEs. Mot bakgrund av detta finns det alltså ett behov av att närmare undersöka hur leverantörerna arbetar med strategisk kompetensförsörjning.

Studien har haft en abduktiv forskningsansats innebärande att teoretisk referensram och insamling och bearbetning av data har skett iterativt i en cyklisk process. Detta för att säkerställa en hög grad av tillförlitlighet, relevans och pålitlighet i slutsatserna. Tidigare forskning har bl.a. visat att företag ofta har ett kortsiktigt perspektiv i sitt arbete med kompetensförsörjning där rekrytering, kompetensutveckling och vara en attraktiv arbetsgivare varit viktiga komponenter. Forskningen har vidare visat att det pågår en omställning inom fordonsindustrin med anledning av Industri 4.0 och Industri 5.0 och att detta medför att nya roller och arbetsuppgifter uppstått, vilket driver på ett behov av kompetensomställning.

Genom semistrukturerade intervjuer med respondenter från 17 leverantörsföretag inom fordonsindustrin har tre utmaningar som leverantörerna upplever och sju strategier som leverantörernas använder sig av för att säkerställa tillgång till rätt kompetens kunnat identifierats. Utmaningarna består av att behålla personal, kunna rekrytera personal med rätt kompetens och att kunna hantera förändringar av kompetensbehov som ett resultat av teknikförändringar. Bland de strategier som används finns utveckling av nya kompetenser, bl.a. genom rekrytering och kompetensutveckling samt att ingå partnerskap med andra företag.

Sex övergripande slutsatser har dragits i studien. Dessa är att: 1) Leverantörerna i fordonsindustrin har utmaningar med sin kompetensförsörjning. 2) Det är en stor spridning bland leverantörerna i hur de arbetar med sin kompetensförsörjning. 3) Det är skillnader mellan produktionsföretag och tjänsteproducerande företag avseende utmaningar och strategier. 4) Det krävs ett flertal olika strategier för att leverantörerna ska kunna säkra sin kompetensförsörjning 5) Leverantörerna behöver arbeta med att säkerställa tillgången av flera olika sorters kompetenser för att fortsatt vara konkurrenskraftiga och 6) Kompetensutveckling av befintligt anställda är en central strategi att säkra tillgången till rätt kompetens.

 

Se också:

Uppsatstävling om livslångt lärande

2022-10-26