Kvinnors företagande - från jämlika möjligheter till potentiell resurs

Helene Ahl från Encell har varit inbjuden talare till seminarieserien "Gendered inclusion in contemporary organisations", som anordnas av en samling brittiska universitet. Ahl presenterade sin nya forskning kring hur kvinnors företagande omnämns i myndigheters policydokument och hur det har förändrats över tid.

Helene Ahl

Helene Ahl, professor i företagsekonomi vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping är verksam i Encell och forskningsledare för forskningsmiljön Livslångt Lärande. Hon inriktar sin forskning mot lärande och genus och har ett samarbete med Karin Berglund vid Stockholms universitet, Katarina Pettersson vid Sveriges lantbruksuniversitet och Malin Tillmar vid Linnéuniversitetet genom forskargruppen Embla.

Tillsammans har de fyra gått igenom och analyserat policydokument som på något sätt berör företagande, för att se hur man resonerat kring ojämlikheter mellan könen samt hur och varför kvinnors företagande ska främjas. De har fått artikeln “Women's entrepreneurship, Neoliberalism and Economic Justice in the Postfeminist Era: A Discourse Analysis of Policy Change in Sweden.” accepterad till tidskriften Gender, Work and Organization.

Forskarna har analyserat policydokument utifrån en metod som de har tagit fram baserat på Nancy Frasers teori om omfördelning och erkännande.

I sin djupanalys av fyra tunga nationella policydokument skrivna mellan 1993 och 2015 såg de tecken på just den förändring som Nancy Fraser pratar om. I dokumentet från 1993 fanns både erkännande och omfördelning med i resonemanget. Ojämlikhet i kvinnors och mäns företagande, liksom skillnader mellan olika delar av landet, skulle jämnas ut för att samhället skulle bli mer demokratiskt. 2015 fanns inte omfördelning med längre. Erkännandet bestod inte heller i att belysa existerande skillnader utan snarare att erkänna den potential som kvinnors företagande utgjorde för ekonomisk tillväxt.

2018-04-11