Lärarstudenter om
kvalitet i handledning under VFU

Studentens professionsutveckling, kollegialt samarbete och förtroende lyfts som centralt. 

Helena Anderström (Jönköping University), Lena Manderstedt (Luleå tekniska universitet), Johan Bäcklund och Rebecka Florin Sädbom (Jönköping University) har intervjuat lärarstudenter för att ta reda på hur de ser på mentorskap och handledning under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Artikeln Lärarstudenters utsagor om kvalitetsaspekter i handledning under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. publicerades nyligen i Utbildning och Lärande / Education and Learning. - 2001-4554. ; 14:1, 45-64.

Resultatet i denna studie bidrar med kunskap om studenters utsagor om kvalitetsaspekter i handledning. Denna kunskap är inte bara viktig för de handledare som handleder lärarstudenterna utan även för andra involverade aktörer inom lärarutbildningarna, så som VFU- ansvariga, VFUsamordnare och handledare vid lärosätena. Resultaten ger möjlighet att både förbereda, reflektera och planera för en handledning som tar sin utgångspunkt i lärarstudentens förståelse och förväntningar (jfr Marton & Booth, 1997; Tang, 2003; Hennissen, Crasborn, Brouwer, Korthagen & Bergen, 2011; Mena, García, Clarke & Barkatsas, 2015; Knezic, Meijer, Toom, Leijenm Mena & Hasu, 2019). Kunskap om lärarstudenternas förväntningar medför sannolikt större möjlighet att möta och stödja dem under den verksamhetsförlagda utbildningen. Den kunskap som studien ger om hur studenten förstår kvalitet i handledning, i synnerhet ifråga om de rollförväntningar som uttrycks angående handledarna, blir därför viktig för att fortsatt utveckla metoder och förhållningssätt som gynnar de blivande lärarna och handledarna.

2020-10-12