Rapport: Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i folkhögskolan

Andreas Ruschkowski föreslår utifrån sina resultat satsningar på att stärka lärares och rektorers forskningslitteracitet, samt satsningar på praktiknära folkhögskoleforskning.

2020-10-30