Utredning: Systemet måste premiera samverkan

I betänkandet Innovation som drivkraft – från forskning till nytta menar utredaren att nyttiggörande ska vara lika viktigt som vetenskaplig excellens.

"Alf Karlsson menar att nyttiggörande måste prioriteras av universitetens och högskolornas ledningar. Samverkan ska uppmuntras och följas upp. I betänkandet föreslår han att Vinnova ska ansvara för att utvärdera hur svenska lärosäten arbetar med nyttiggörande. Utvärderingarna ska göras vart fjärde år och fungera som inspel till kommande forskningspropositioner", skriver Esbri - Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning i en artikel om utredningen som nyligen lämnades in. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Den särskilda utredaren, Alf Svensson, tillsattes för ett år sedan av regeringen, med syftet att "innovationsstödet vid lärosätena, som för närvarande bland annat består av holdingbolag och innovationskontor, mer ändamålsenligt ska kunna bidra till att stärka Sveriges innovationskraft och därmed landets konkurrenskraft, sysselsättning och ekonomiska utveckling". Betänkandet finns nu att läsa i sin helhet på regeringens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Cecilia Bjursell, professor i pedagogik med intriktning mot livslångt lärande, och Anna-Carin Ramsten från Vinnova, har tittat på hur forskning, utbildning och innovation tar plats i samverkan, något som de beskriver i rapporten Innovativ utbildningssamverkan för livslångt lärande. Pdf, 839.4 kB.

I rapporten drar de bland annat följande slutsatser:

  • Närhet underlättar samverkan och regionala satsningar kan vara lämplig
    nivå för att nå tillräcklig storlek samtidigt som man har närhet till verksamheterna.
  • Samverkan i högre utbildning kan sägas genomgå ett kulturellt skifte
    mot ansatser som stöder aktivt lärande och ett ansvarstagande i samhället.
  • Den utbildningsinnovation som vi har identifierat genom fallbeskrivningarna sker på initiativ av externa aktörer som kontaktar lärosäten utifrån konkreta behov.

Cecilia Bjursell driver också bloggen Collearn - collaborate & learn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. tillsammans med Annika Engström, där de båda reflekterar och diskuterar kring bland annat samverkan.

Nedan finns ett inspelat webbinarium med efterföljande diskussion kring betänkandet Innovation som drivkraft – från forskning till nytta (SOU 2020:59):

2020-11-09