Avhandling om synen på professionell kompetens

Marie Moström Åberg vid Mälardalens högskola har lagt fram sin avhandling, med titeln Epistemology of practice and its consequences in practice: Educating for knowing-in-action in working life.

Abstract:

Utbildning och kompetensutveckling har fått ökat intresse i dagens samhälle och i organisationer, för att öka anställdas mobilitet och bidra till organisationers globala konkurrens. Som en konsekvens har formel och informell utbildning ökat i omfattning. Ett antal dilemman skapar dock problem; att överbrygga gapet mellan teori och praktik, att öka anställningsbarheten hos studenter från högre utbildning och en nedgradering av professionellas kunskap. Dessa dilemman kan delvis bero på synen på kunskap, dvs epistemologi, och svårigheten att handla i enlighet med din epistemologi. Tidigare forskning har beskrivit Teknisk Rationalitet (TR) som orsaken till problemet och presenterat en praktisk epistemologi som ett alternativ. I denna avhandling är målet att skapa en djupare förståelse för vad en praktisk epistemologi är, och vilka konsekvenser den har för synen på professionell kompetens och hur en utbildning kan designas i olika kontexter. Utöver detta analyseras även vilken kvalité av lärande som krävs för att omvärdera sin epistemologi. Det teoretiska ramverket baserar sig på Schöns arbete om praktisk epistemologi, professionellas kompetens – reflektion och kunskapande-i-handling, och utbildningsdesign – ett reflekterande praktikum. Utöver detta används Mezirows teori om Transformativt Lärande (TL) för att analysera lärandets kvalité. De fyra inkluderade studierna används som exempel på olika utbildningssituationer i olika kontexter; i studie 1 och 3 hur chefer i en forskningsintervention lär sig att bli främjande chefer; i studie 2 hur elever i yrkesinriktade gymnasieprogram förbereds att minimera arbetsmiljörisker i deras kommande yrken; och i studie 4 hur Personal och Arbetslivsstudenter lär sig att främja kollektivt lärande i organisationer. Resultatet visar vikten av att vara medveten om din epistemologi och att agera i linje med den. Utifrån perspektivet praktisk epistemologi, är den övergripande slutsatsen att det inte räcker med att lägga till praktik, det är viktigt att balansera teori, praktik och reflektion för att främja kunskapande-i-handling. Lärarens/handledarens roll att kunna hantera både teori, praktik och reflektion genom att reflektera-i/efter-handling betonas. Utbildningens design behöver anpassas till deltagarnas tidigare erfarenheter och tillgång till praktik. För att möjliggöra omvärdering av epistemologi föreslås TL, eftersom det krävs en kvalité på lärande som möjliggör djuplärande.

Läs hela avhandlingen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Se också:

Blogg: Collearn - collaborate and learn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Måste innovationer och lärande gå att planera?

 

2021-11-05