Öppet brev från ViS till Skolverket

ViS ifrågasätter fördelningen av statsbidraget för kartläggning och validering inom komvux. Här kan du läsa vad de skriver till Skolverket.

Öppet brev gällande tilldelningen av statsbidraget för kartläggning
och validering 2023

Riksförbundet Vuxenutbildning i Samverkan, ViS, är en branschorganisation för samtliga
aktörer inom formell vuxenutbildning i Sverige och företräder i dagsläget över 200
medlemsorganisationer, såväl kommuner, kommunalförbund som enskilda
utbildningsanordnare.

Vi vill, på flera av våra medlemmars uppmaning, framföra ett ifrågasättande kring riktigheten i fördelningen av statsbidraget för kartläggning och validering inom kommunal
vuxenutbildning för 2023.

ViS har full förståelse för att statsbidraget var kraftigt översökt, men att använda en
fördelningsmodell där alla sökande kommungrupperingar tilldelas samma belopp, utan
några andra hänsyn, ger helt orimliga effekter.

Förfarandet kan knappast heller leva upp till instruktionen i förordningen (2021:744) där det i §7 tydligt framgår att: ”Statens skolverk ska vid sin fördelning av statsbidrag ta hänsyn till i vilken grad den sammanhängande insatsen kan bidra till ökad kvalitet i kartläggningen och valideringen.”

Som vi tolkat de beslut vi tagit del av så har inga hänsyn tagits till vare sig nuläge eller
planerade insatser när beslutet fattades.

De initialt iakttagna konsekvenserna av att fördela bidraget utifrån andelen av antalet
sökande blir bland annat:
1. Inga hänsyn tas till kommunstorlek – rimligtvis kräver ett samverkansområde med
många kommuninvånare totalt generellt mer insatser än ett område med väldigt få
invånare.
2. Inga hänsyn tas till hur många kommuner som ingår i respektive samverkansområde
– att vara 3 samverkande kommuner ger i snitt dubbelt så mycket bidrag som att vara
6 samverkande kommuner.
3. Inga hänsyn har tagits till faktiska behov lokalt eller de planerade insatsernas
kostnader och möjliga effekt.

Styrelsen för ViS, Vuxenutbildning i samverkan, ser generellt positivt på de riktade
statsbidragen, då de kan verka som kraftfulla verktyg inom vuxenutbildningsområdet och
möjliggöra för huvudmän att fokuserat kraftsamla i önskade insatser.

För att detta skall fungera anser vi dock att det är av yttersta vikt att om prioriteringar bland ansökningar sker så måste fördelningen av bidrag ske på ett rättvist och förutsägbart sätt i enlighet med författningstexterna.

Marie Egerstad, ViS 

ViS styrelse deltar gärna i en dialog framöver gällande regelverken kring statsbidragen för
våra medlemmars räkning.

2022-12-13