Rapport: Studieförbundens deltagare med funktionsnedsättning

Johanna Mufic och Per Andersson vid Linköpings universitet har gjort en genomgång av studieförbundens deltagare med funktionsnedsättning och verksamheter riktade till dem, på uppdrag av Folkbildningsrådet.

Rapportens omslag

Nyligen presenterade Folkbildningsrådet en rapport om studieförbundens deltagare med funktionsnedsättning och de verksamheter som är riktade till gruppen. Rapporten bygger på statistik och enkäter till alla studieförbund samt fokusgruppsintervjuer med deltagare och anställda i de två studieförbund som har mest omfattande sådana verksamheter, SV och ABF.

"Syftet med den här rapporten är att öka kunskapen om studieförbundens deltagare och om studieförbundens verksamheter med deltagare med funktionsnedsättning. Studien är en del av Folkbildningsrådets arbete med regeringsuppdraget S2021/06571 Uppföljning av funktionshinderspolitiken, att följa upp det nationella målet för funktionshinderspolitiken."

Under 2019 deltog runt 200 000 personer med funktionsnedsättning i studieförbundens verksamheter, varav ungefär hälften var med i någon studiecirkel. En klar majoritet av dem var kvinnor, visar genomgången.

"Deltagarna berättar att de är nöjda med sitt deltagande och belyser vikten av att vara en del av en gemenskap och att få utveckla olika kreativa intressen. Deltagarna pratar också om fördelen med att delta i anpassade kurser eftersom de i större utsträckning upplever att de får sina behov tillgodosedda i den cirkelformen", skriver de i rapportens sammanfattning.

Studieförbundens deltagare med funktionsnedsättning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Se också:

Rapport: Folkhögskolans stödjande roll vid psykisk ohälsa Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Rapport: Folkhögskolan som inkluderande miljö för deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Johanna Mufic: Vad räknas som kvalitet i vuxenutbildningen?

2023-03-09