Kunskapsutveckling sker inte bäst i akademiska elfenbenstorn utan i interaktion med de som bär och förväntas använda den kunskap som utvecklas.

Detta gäller åtminstone inom samhällsvetenskapliga discipliner. Akademins tredje uppgift bör, enligt SIRAs mening, mer handla om att delta i gemensam kunskapsutveckling än om att bara informera om våra forskningsresultat.

Exempel på begrepp som kan läggas under den ganska breda rubriken Interaktiv forskning är "aktionsforskning" och "collaborative research". Även mer etnografiskt inspirerade metoder som deltagande observation och skuggning har inslag av interaktivitet. Vad som räknas till interaktiv forskning är mer en fråga om synsätt på hur interaktionen skall ske med de som bidrar till kunskapsutvecklingen, än om vilka specifika tekniker som används.

Bildandet av SIRA

Fröet till SIRA såddes våren 2002 i samband med att omkring 50 forskare från ett stort antal discipliner och flera nordiska länder möttes i Norrköping. Våren 2003 antog SIRA formen av en ideell förening och en styrelse utsågs.